Civil Engineering CMU

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทั้งสี่คนในภาคการศึกษานี้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 สำหรับภาคการศึกษา 2/2556 ซึ่งในภาคการศึกษานี้มีอยู่ 4 คน ได้แก่ 

  • นายวชิราวุฒิ จันปิน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
  • นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
  • นายศิริโสภณ  ภารัตภูมิกุล (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
  • นายมีน  เชี่ยวศิลปธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)