Civil Engineering CMU

อ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ และ อ.ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดลำพูน

ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ และ ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 ณ ห้องหละพูน โรงแรมลำพูน

จัดโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

คำสำคัญ: