Civil Engineering CMU

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว ที่ได้รับรับรางวัล Best Paper and Presentation ในการประชุมวิชาการ ATRANS Symposium

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว นักศึกษาวิศวกรรมขนส่ง ที่ได้รับรับรางวัล Best Paper and Presentation ในการประชุมวิชาการ 7th ATRANS Symposium: Young Researcher's Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยนายรัตพงษ์ ชังชั่ว ได้นำเสนอหหัวข้อวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางเส้นทางตาก-แม่สอด โดยมี อ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ และ อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยนี้

คำสำคัญ: