Civil Engineering CMU

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ (Propertist) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในวิชาสัมมนา ณ ห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ (Propertist) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในวิชาสัมมนา ณ ห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา 17-405 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

คำสำคัญ: