Civil Engineering CMU

สัมมนาวิชาการในหัวข้อ การดำเนินงานจัดระบบการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณชุมชนข้างเคียง ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2557

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (ExCITE) และ ศูนย์วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการขนส่งสีเขียว (GITT) จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การดำเนินงานจัดระบบการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณชุมชนข้างเคียง ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2557 

ภาพเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.300043350195156.1073741829.299039266962231&type=1

ลิงก์ศูนย์วิจัย และเฟซบุ๊กศูนย์วิจัย

คำสำคัญ: