Civil Engineering CMU

คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล (เกียร์ 11) จาก Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) บรรยายประสบการณ์ให้นักศึกษาปริญญาโท

คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล (เกียร์ 11) จาก Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) ได้ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง ในหัวข้อ Healthcare Facility Project Management ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ห้อง 17-405 อาคารวิศวกรรมโยธา

คำสำคัญ: