Civil Engineering CMU

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 จากกรมศิลปากร

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ท่านได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

คำสำคัญ: