Civil Engineering CMU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ: กรมทางหลวงชนบท กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอุดมศึกษาอื่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ : กรมทางหลวงชนบท กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ: