Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ อ.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ อ. ปิยะพงษ์ วงค์เมธา (อ.อ็อด) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
 
อาจารย์ ปิยะพงษ์ วงค์เมธา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง โดยท่านมีความชำนาญในด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ และการวิเคราะห์แรงจากแผ่นดินไหว
 
ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์ปิยะพงษ์เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของอาจารย์ ปิยะพงษ์ วงค์เมธา