Civil Engineering CMU

กำหนดการประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National Transport Conference) เป็นงานประชุมวิชาการในด้านสาขาวิศวกรรมขนส่งและจราจร ซึ่งทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่งได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ

  • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1
  • กรมทางหลวงชนบท
  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 10 ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ http://ntc10.eng.cmu.ac.th/

คำสำคัญ: