Civil Engineering CMU

ดร.นพดล กรประเสริฐ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล ในรายการข่าวเที่ยงทางโทรทัศน์ Thai PBS

อาจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล ในรายการข่าวเที่ยงทางโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 กล่าวว่า

สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการเดินทางสัญจรเป็นการขับขี่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่เคยชิน ประกอบกับความแตกต่างของวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละพื่นที่ ที่มักส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติหตุ ผู้เดินทางจำเป็นต้องศึกษาแนวเส้นทางและวัฒนธรรมการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วย

http://youtu.be/e0h2B437YSM

คำสำคัญ: