Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียร์ 26) และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้าน Technology Management ที่ University of New South Wales ที่ประเทศออสเตรเลีย และในระดับปริญญาเอกที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในด้านการเงิน

อาจารย์ท่านสนใจในงานวิจัยทางด้านการเงิน ในอดีตท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหลายที่ รวมถึงบริษัท Kamakura Corporation จากประเทศสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันทางด้านวิชาการท่านมีผลงานวิจัยในด้านการเงินทั้งในเวทีระดับประเทศและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของอาจารย์ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์ดนัยเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของอาจารย์ ดร.ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ