Civil Engineering CMU

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ และ อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ นำเสนอผลศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ และ อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ต่อนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า "คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า" เพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/civilcmu/posts/1149959965056998

รายละเอียดโครงการที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/

คำสำคัญ: