Civil Engineering CMU

รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส และ อ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ ในรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ ในรายการ มองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ในรายการประกอบด้วย 

โครงการการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Public Transit Master Plan) เป็นโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บท ของระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ในอนาคต โดยได้รับงบประมาณการศึกษาจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

รายละเอียดโครงการ 

คลิปรายการมองเมืองเหนือ (5 ก.ค. 2559)

คำสำคัญ: