Civil Engineering CMU

อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ นำเสนอผลงานวิจัยในการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ดร.นพดล กรประเสริฐ และ ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ นำเสนอผลงานวิจัยในการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้งานวิจัยของ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (ExCITE) ในการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนนที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอร์ไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

อีกหนึ่งโครงการที่ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทำงานงานวิจัยรับใช้สังคม

คำสำคัญ: