Civil Engineering CMU

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยกวางสี (广西大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยกวางสี (广西大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

คำสำคัญ: