Civil Engineering CMU

ทุนเรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี!

เชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับชิงทุนการศึกษา จาก ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม สำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท / ปริญญาเอก) ที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจ เมื่อส่งใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว (http://www.grad.cmu.ac.th)ให้ส่งสำเนาใบสมัครมาที่ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม (ผู้ดูแลทุน) ที่อีเมล: peerapong@eng.cmu.ac.th

ทุนการศึกษาประจำปี 2560 

ทุนการศึกษาประจำปี 2560 ประกอบด้วย 6 ทุน ได้แก่ 

  1. ทุนปริญญาเอก (1 ทุน) - ประกอบด้วยค่าเทอม 6 เทอม (300,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เดือนละ 10,000 บาท ตลอด 3 ปี (360,000 บาท)
  2. ทุนปริญญาโท Full Scholarship (1 ทุน) - ประกอบด้วยค่าเทอม 4 เทอม (100,000 บาท) และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เดือนละ 8,000 บาท ตลอด 2 ปี (102,000 บาท)
  3. ทุนปริญญาโท Partial Scholarship (4 ทุน) - ประกอบด้วยค่าเทอม 4 เทอม (100,000 บาท)

เงื่อนไขการขอรับทุน

  • ต้องทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่อยู่ในสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
  • ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนให้แก่คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิคไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • มีผลการเรียนในระดับปริญญาโทเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา

รายละเอียดทั้งหมดตามประกาศการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบข่าว: 
คำสำคัญ: