Civil Engineering CMU

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CEM)

ภาควิชาขอขอบคุณ คุณซวง ชัยสุโรจน์ และ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CEM) ในระดับปริญญาโท ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เปิดมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยก้าวตามแนวคิดและเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ให้ทัน ทางภาควิชาจึงได้มีแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งประกอบด้วย:

  • คุณซวง ชัยสุโรจน์ - กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Q.House) ท่านจบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียร์ 5) โดยปัจจุบันเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2559—ปัจจุบัน) และท่านได้รับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา ในปี 2558
  • รศ.ดร.ธนิต ธงทอง - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมาท่านได้เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาท่านได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านมีความรู้ความชำนาญและงานวิจัยในด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
  • รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมาท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านกายภาพ ท่านมีความรู้ความชำนาญและงานวิจัยในด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (ท่านติดราชการไม่ได้มาร่วม)

ในการประชุม ได้มีกรรมการและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วม ประกอบด้วย

คำสำคัญ: