Civil Engineering CMU

คุณชัชวาล วรศรีหิรัญ (เกียร์ 29) ผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชา BIM for CEM

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณชัชวาล วรศรีหิรัญ (เกียร์ 29) ผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM (building information modeling) ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา CE 459 - Building Information Modeling for Construction Engineering & Management โดย ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

คำสำคัญ: