Civil Engineering CMU

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561

ผศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ได้เข้ามอบของที่ระลึกและขอบคุณ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด โดยคุณต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ ในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย หัวข้อ “การพัฒนาวัสดุชั้นทางจากวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน” ภายใต้ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561 โดยมี นายอวัช วิริยะ เป็นนักศึกษาผู้รับทุน

คำสำคัญ: