Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อ.แป๊ก) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียร์ 26) ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านพลังงาน จาก School or Environmental Resources and Development, Asian Institute of Technology และปริญญาโทแห่งที่สองในด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ที่ Queensland University of Technology ที่ประเทศออสเตรเลีย

อาจารย์แป๊กมีความสนใจในงานวิจัยหลากหลายด้านโดยมีความรู้ความชำนาญในด้าน การวางแผนและพัฒนาโครงการ การจำลองสถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเมือง วิศวกรรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การพัฒนาอย่างมีผลกระทบน้อยและการจัดการน้ำในเขตเมือง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน ภูมิทัศน์บริการ สำหรับการออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมือง โดยอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และชุมชนเมือง (Research Unit of Architecture for Real Estate and Urban Development - ARE:RU) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ท่านได้เป็นประธานสาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่จะย้ายมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากกว่านั้นท่านได้เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงาน โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาหรือพิการ 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (และเครือข่าย) อีกด้วย ในระดับนานาชาติท่านได้รับรางวัล Best New Researcher/Presenter Award จากการนำเสนอผลงาน Pacific Rim Real Estate Society Conference ในปี 2555 ที่ผ่านมา

นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านงานวิจัย อาจารย์แป๊กได้ทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเวลาเก้าปีในฐานะวิศวกร

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์แป๊ก ดำรงศักดิ์ รินชุมภู เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู