Civil Engineering CMU

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่งได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล พงษ์พูล นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ง ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

ในหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความปลอดภัยอุโมงค์ถนน โดยวิธีฟัซซีฟอลท์ทรี (นวพล พงษ์พูล, ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ และ ดร.นพดล กรประเสริฐ

คำสำคัญ: