Civil Engineering CMU

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายภูบดี พัวพันธ์รักษกุล นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

ในหัวข้อวิจัย การเปรียบเทียบการวางแผนงานแบบทำซ้ำกับแผนงานแบบดั้งเดิม ในด้านระยะเวลาทำงานและการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างถนน (ภูบดี พัวพันธ์รักษกุล, ดร. เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, ดร. สุนิตา นุเสน และ ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

คำสำคัญ: