Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ฉลองครบรอบ 50 ปี มอบทุนการศึกษาระดับ ป.โท และ ป. เอก มุ่งสร้างนักวิชาการ นักปฏิบัติบนฐานคิดรับผิดชอบต่อสังคม

ภาควิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ฉลองครบรอบ 50 ปี มอบทุนการศึกษาระดับ ป.โท และ ป. เอก มุ่งสร้างนักวิชาการ นักปฏิบัติบนฐานคิดรับผิดชอบต่อสังคม 

เงื่อนไขของผู้สมัครทุน

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย

ระยะเวลาการสมัครทุน

รอบแรก ก่อนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และรอบสองก่อนธันวาคม พ.ศ. 2562

ประเภททุน

  • Full Scholarship - จำนวน 2 ทุน ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา (สำหรับปริญญาเอก) และ ไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับปริญญาโท) และสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัย ไม่เกิน 13,000 บาท/คน/เดือน (สำปรับปริญญาเอก) และ ไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน (สำหรับปริญญาโท)
  • Partial Scholarship - จำนวน 6 ทุน ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา (สำหรับปริญญาเอก) และ ไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับปริญญาโท) 

รายละเอียดเพิ่มเติม - ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษา ๕๐ ปี วิศวกรรมโยธา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เอกสารแนบข่าว: