Civil Engineering CMU

การบรรยาย BIM โดยพี่ศิษย์เก่าเกียร์ 42 และเกียร์ 45 ให้กับน้องเกียร์ 47 และ เกียร์ 48

ภาควิชาขอขอบคุณ พี่อิง วิชุดา ศิริธนะ (เกียร์ 42), พี่บูม ราเชนทร์ รัตนไพบูลย์ (เกียร์ 42), พี่เฟิร์น ภัทริน จิตวิลัย (เกียร์ 45) และพี่อั๋น อรรณพ จูสูงเนิน จากบริษัท KOR-IT ที่มาร่วมบรรยายเรื่อง (Building Information Modeling) ในหัวข้อ BIM in AEC Industry

ณ ห้องสโลปวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:00-18:00

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ENGR 194 - การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรโยธา กระบวนวิชาดูแลโดย ผศ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ และประสานงานเรื่อง BIM โดย ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

คำสำคัญ: