Civil Engineering CMU

การบรรยายประสบการณ์ทำงานโดยศิษย์เก่า ให้กับน้องเกียร์ 47

ภาควิชาขอขอบคุณพี่ๆ ศิษย์เก่าที่มาบรรยายและเล่าประสบการณ์การทำงานให้กับรุ่นน้องนักศึกษาปี 4 (เกียร์ 47) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นวิศวกรโยธา ในงาน B-Square ที่ผ่านมา โดยในส่วนของพี่ๆ ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา ปีนี้ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ได้แก่ 

  • พี่วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ (เกียร์ 11)
  • พี่หล้า สุพัตรา วีระปรีชาเมธ จากเชียงใหม่วีระวิศวการ (เกียร์ 12)
  • พี่สมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (เกียร์ 13)
  • พี่ไกรศักดิ์ จันทรสุกรี VPN Collections (เกียร์ 20) และ
  • พี่เต้ง เนตินัย ซื่อสัตย์ จาก Tesla BIM Consult (เกียร์ 36)

งาน B-Square ปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ: