Civil Engineering CMU

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้แก่นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

หนึ่งในภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คือ สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้แก่นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของคลองแม่ข่า โดยเป็นความร่วมมือกับหลากหลายภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างบูรณาการ นักวิจัยหลักประกอบด้วย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - การบริหารจัดการสารสนเทศด้านภัยพิบัติ) และอาจารย์ท่านอื่นอีกหลายท่านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ นอกจากเป็นอาจารย์ประจำด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำแล้ว ท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย 

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติมจากโพสต์ต้นฉบับได้ที่ https://www.facebook.com/joeychu.aryupong/posts/2441998105848075

คำสำคัญ: