Civil Engineering CMU

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าดูงานระบบจัดการจราจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าดูงานระบบจัดการจราจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นวิศวกรเชิงวิชาการ บนฐานคิดรับผิดชอบต่อสังคม

การดูงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก อบจ. เชียงใหม่ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) อบจ. เชียงใหม่

 

คำสำคัญ: