Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน (อ.เพชร) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมน้ำและการจัดการจาก Asian Institute of Technology

อาจารย์พีรวัฒน์มีผลงานวิจัยในด้าน การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อการชะล้างพังทลายของดินและทรัพยากรน้ำ โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยชั้นนำ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science โดยนอกจากนี้อาจารย์ท่านยังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลากหลายโครงการ ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์เพชร พีรวัฒน์ ปลาเงิน เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของ ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน