Civil Engineering CMU

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัช พระบรมราโชวาท พระราชดำริมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ และศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชนตามรอยพระราชดำริ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ในการนี้ คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี และ พลตรีคณเดช พงศบางโพธิ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ: