Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. กิตติคุณ จิตไพโรจน์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. กิตติคุณ จิตไพโรจน์ (อ.ดาม) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ดร. กิตติคุณ จิตไพโรจน์ (เกียร์ 37) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และได้ข้ามไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จาก National University of Singapore (NUS) ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศสิงคโปร์ และเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย (QS 2021) โดยอาจารย์ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้าน fracture mechanics และ fatigue of welded connections ซึ่งในระหว่างที่ศึกษาต่อนั้นท่านยังได้เป็นผู้ช่วยสอนในด้าน Linear Finite Element Analysis และ Advance Finite Element Analysis และมีความชำนาญในซอฟต์แวร์ด้านโครงสร้าง อาทิ Etabs, SAP2000, SAFE

นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านวิชาการแล้ว อาจารย์กิตติคุณได้ทำงานกับบริษัท TEAM Consulting Engineering and Management ในตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง โดยท่านมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ การออกแบบในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และ โครงการอาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ 

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์ดาม กิตติคุณ จิตไพโรจน์ เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของ ดร. กิตติคุณ จิตไพโรจน์