Civil Engineering CMU

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ พลโทสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการหลวง

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ หัวหน้าโครงการ "โครงการสำรวจการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง" เข้าพบ พลโทสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ สำหรับการวางแผนการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทางวิศวกรรมศาสตร์และการดำเนินงานกรรมจิตรอาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนิงานของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

คำสำคัญ: