Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับรางวัล ASEAN Coal Awards 2021

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับรางวัล ASEAN Coal Awards 2021

... โดยผลงานประเภทนวัตกรรมถ่านหิน จากผลงานแบบจำลองยีออยด์ MAEMOH2019 รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธิพล ดำรงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยดังกล่าว

แบบจำลองยีออยด์เหมืองแม่เมาะ (MAEMOH2019 Geoid Model) สร้างเสร็จเมื่อ ปี ค.ศ. 2019 เป็นแบบจำลองความสูงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงความถูกต้องของค่าพิกัดทางดิ่งจากการรังวัดดาวเทียม เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจที่ทันสมัยในการดำเนินงานของเหมืองแทนวิธีดั้งเดิม ทั้งการหาปริมาตรการขุด ขนดินและถ่านหินได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การตรวจสอบความเคลื่อนตัวของผนังบ่อเหมืองและพื้นที่ทิ้งดิน การกำหนดตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องโม่และสายพาน การสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งแบบจำลองยีออยด์ MAEMOH2019 สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งเหมืองแม่เมาะและพื้นที่โดยรอบในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ MAEMOH2019 นั้นอยู่ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบพิกัดทางราบและทางดิ่งเพื่อสนับสนุนการทำเหมืองเปิดถ่านหินลิกไนท์แม่เมาะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธิพล ดำรงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

 

คำสำคัญ: