Civil Engineering CMU

พลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ

พลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ

ได้นำหัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗

เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ ๗ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕