Civil Engineering CMU

รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย

ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
Aniruth Thongchai
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
อีเมล: aniruth@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 126
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง 17-205
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยที่สนใจ

 • Soil Improvement
 • Construction Engineering

ผลงานวิชาการที่คัดมา

 1. ธีรวัฒน์ โตเจริญยิ่ง, อนิรุทธ์ ธงไชย, (2555), ความเชื่อถือได้ของสูตรตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มตอกในชัั้นดินเหนียวแข็งเชียงใหม่. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 2. พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, อนิรุทธ์ ธงไชย. (2555) การใช้จีโอกริดไม้ไผ่ในการเสริมกำลังดินระยะสั้น. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 3. อนิรุทธ์ ธงไชย, และ เดชาวุธ จารุตามระ, (2550), “แผนที่ดินฐานรากเมืองเชียงใหม่”, [CD-ROM], เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, จังหวัดพิษณุโลก, GTE025.
 4. อนิรุทธ์ ธงไชย, และ วิเนตร เกาะกากลาง, (2549), “การทดสอบคุณสมบัติการเป็นชั้นกรองของจีโอเท็กซ์ไทล์สำหรับแกนดินเหนียวของเขื่อนดิน”, [CD-ROM], เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, จังหวัดภูเก็ต, GTE-029.
 5. อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง, และ อนิรุทธ์ ธงไชย, (2548), “พฤติกรรมกำลังรับแรงอัดของดินแกรนิตที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, จังหวัดชลบุรี, เล่ม 3, GTE1-GTE6.
 6. อนิรุทธ์ ธงไชย, และ เกรียงไกร เมืองโคตร, (2547), “การวิเคราะห์กำแพงดินเสริมกำลังที่ใช้ดินที่มีแรงเชื่อมแน่นเป็นวัสดุถมโดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, จังหวัดเพชรบุรี, เล่ม 2, GTE177-GTE182.
 7. กนกพร ภูมิวัฒน์, และ อนิรุทธ์ ธงไชย, (2547), “พฤติกรรมปฏิสัมพัทธ์ระหว่างดินกับจีโอเท็กซ์ไทล์ภายใต้สภาวะการรับแรงดึงออก”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, จังหวัดเพชรบุรี, เล่ม 2, GTE171-GTE176.
 8. จีริกุล บุญคำ, และ อนิรุทธ์ ธงไชย, (2547), “โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทยที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, จังหวัดเพชรบุรี, เล่ม 2, GTE165-GTE170.

ฐานข้อมูลนักวิจัย

โครงการงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ

 • 2547 : การใช้ประโยชน์ขี้เถ้าลอยในการเป็นวัสดุสร้างทางหลวง
 • 2542 : ติดตามสนับสนุนงานโครงการท้องถิ่น
 • 2537 : เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน
 • 2530 : การใช้ขี้เถ้าลอยแม่เมาะเป็นวัสดุสำหรับทำอิฐก่อสร้าง
 • 2528 : การใช้ขี้เถ้าลอยจากโรงจักรไฟฟ้าแม่เมาะเป็นวัสดุการสร้างทางหลวง

โครงการร่วมวิจัย

 • 2547 : การใช้ประโยชน์ขี้เถ้าลอยในการเป็นวัสดุสร้างทางหลวง