Civil Engineering CMU

อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย

ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
Apiwat Oranratnachai
อาจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง
อีเมล: apiwat@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 119
ติดต่อ:
อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ห้อง 05-208B
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

  • ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท - M.Eng. (Civil Engineering), Asian Institute of Technology, จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
  • ปริญญาเอก - Ph.D. (Civil Engineering), Northwestern University, รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

วิทยากรรับเชิญ

  • 25 - 29 เมษายน 2548 , การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , กรมโยธาธิการและผังเมือง , ประเทศไทย
  • 24 - 28 พฤษภาคม 2547 , การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว , กรมโยธาธิการ , ประเทศไทย

ผลงานวิชาการที่คัดมา

  • ชยานนท์ หรรษภิญโญ, ทวีป ชัยสมภพ, และ อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย, (2547), การศึกษาการแอ่นตัวเนื่องจากแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยกระบวนวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, จังหวัดเพชรบุรี, เล่ม 1, STR216-STR221.
  • กำจัด โกฎิปภา, และ อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย. (2543). การใช้เถ้าลอยแม่เมาะในการผลิตคอนกรีตบล๊อกรับน้ำหนัก, วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, Vol.8, No.2.

ฐานข้อมูลนักวิจัย