Civil Engineering CMU

รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม

ชัชวาลย์ ทักษอุดม
Chadchawan Thaksa-udom
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 112
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง 17-201
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการที่คัดมา

  • ชัชวาลย์ ทักษอุดม, ธนพร  สุปริยศิลป์,  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ  ธนะ  บุญญสิริกูล  สุรีย์  บุญญานุพงศ์  วรินทร บุญยิ่ง  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน  ธนัช กนกเทศ.  และสุทธิชัย ศิรินวล. (2554). การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำยม.  จดหมายข่าว วช.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 34  ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554, ISSN: 1905-1662.
  • ชัชวาลย์ ทักษะอุดม และคณะ. (2548). “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับพื้นที่การเกษตร จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้พลังงานทดแทน”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่.

ฐานข้อมูลนักวิจัย