Civil Engineering CMU

รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ

ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
Chayanon Hansapinyo, Ph.D.
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง
ประธานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา วิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยวิจัย CONTECH
อีเมล: chayanon@eng.cmu.ac.th
ติดต่อ:
053-944156 // www.contechcm.com
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • B.Eng. (Honors)  in Civil Engineering, Chiang Mai University, Chiangmai, Thailand
 • M.Eng. in Civil Engineering (Structure), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Bangkok, Thailand
 • Ph.D. in Civil Engineering (Structure), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Bangkok, Thailand

งานสอนที่สนใจ

Structural Analysis and Design, Earthquake engineering

งานวิจัยที่สนใจ

ประสบการณ์งานวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

 

 • โครงการ การศึกษาการแอ่นตัวเนื่องจากแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยกระบวนวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ
  • แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งบประมาณ 60,000 บาท
 • โครงการ การสำรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของเถ้าลอยที่กองทิ้งบริเวณเหมืองแม่เมาะ
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยหลัก
  • แหล่งทุน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • งบประมาณ 150,000 บาท
 • โครงการ ส่วนผสมที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอุตสาหกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยหลัก
  • แหล่งทุน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด
  • งบประมาณ 2,100,000 บาท
 • โครงการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องโปรยดินในด้านกำลังโครงสร้าง
  • แหล่งทุน: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  • งบประมาณ:  200,000  บาท 

 

ปี 2550

 • โครงการ การพัฒนาสัดส่วนผสมการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยหลัก
  •  แหล่งทุน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด
  • งบประมาณ 1,500,000 บาท
 • โครงการ  การตรวจวัดกำลังดึงถอนของเหล็กที่ฝังในก้อนอิฐเพื่อการเสริมกำลังสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ปัจจุบัน
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  การสนับสนุนโครงการในลักษณะ Seed Money สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • งบประมาณ 30,000 บาท
 • โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ประเมินกำลังต้านทานต่อแรงกระทำต่างๆ และแรงแผ่นดินไหวเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทองค์พระเจดีย์ในเชียงใหม่
  • แหล่งทุน: คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งบประมาณ:  250,000  บาท 

 

ปี 2551

 • โครงการ การสร้างสถานการณ์จำลองความเสียหายของเมืองเชียงใหม่ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหว
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 580,000 บาท 
 • โครงการ คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยร่วม
  • แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ปี 2552

 • โครงการ การประเมินความอ่อนแอต่อแรงแผ่นดินไหวของอาคารโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และการกระตุ้นชุมชนให้มีการรับทราบถึงภัยแผ่นดินไหวเพื่อการเตรียมพร้อมในระดับที่เหมาะสม
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 820,000 บาท 
 • โครงการ กำลังรับแรงอัดตามแนวแกนของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นเพื่อการออกแบบโครงสร้างตู้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่เหมาะสม
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท อีจิสเทค จำกัด (ในกลุ่มบริษัทเชอวาล) โครงการ TRF-MAG Window I
  • งบประมาณ 300,000 บาท 
 • โครงการ การวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์และการปรับปรุงโครงสร้างตู้โลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้านแรงแผ่นดินไหว
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท อีจิสเทค จำกัด (ในกลุ่มบริษัทเชอวาล) โครงการ TRF-MAG Window I
  • งบประมาณ 300,000 บาท 
 • โครงการ AIT-RTG Joint Research Projects ปี 2552เรื่อง “Seismic safety of earth dam in northern Thailand”  ร่วมมือกับ  Dr. Kyung-Ho Park School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยร่วมต่างสถาบัน
  • แหล่งทุน: Royal Thai Government 
  • งบประมาณ 900,000 บาท 

        ปี 2553 

 • โครงการ การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ร่วมมือกับ  บริษัท พีอาร์เอ็ม คอนกรีต จำกัด
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  •  แหล่งทุน: สกอ. (โครงการรัฐร่วมเอกชน)
  • งบประมาณ 1,031,500 บาท
 • โครงการ การประเมินความอ่อนแอต่อแรงแผ่นดินไหวของอาคารโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (ต่อเนื่อง)
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เชียงใหม่
  • งบประมาณ 180,000 บาท 
 • การประเมินความแข็งแรงและแนวทางการบูรณะโบราณสถานประเภทเจดีย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 681,544  บาท

        ปี 2554 

 • โครงการ การพัฒนาเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จต่อโดยอาศัยการยึดด้วยเหล็กเดือยยึดแน่น

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อวน.  และ บริษัทพิบูลย์ คอนกรีต เชียงใหม่
  • งบประมาณ 732,410บาท 
 • โครงการ จุดต่อโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือ  และผลกระทบกับโครงสร้างต่อความต้องการทางสถาปัตยกรรม

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 768,900บาท
 • โครงการ การสำรวจส่วนไม่ใช่โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลเพื่อการต้านทานแรงแผ่นดินไหว

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เชียงใหม่
  • งบประมาณ 100,000บาท

       ปี 2555

 • โครงการ การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับอาคารพักอาศัย
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัทพิบูลย์ คอนกรีต เชียงใหม่ โครงการ TRF-MAG Window I
  • งบประมาณ 300,000 บาท
 • โครงการ การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 746,500บาท

      ปี 2556

 • โครงการขุดและขนดินเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด
  • งบประมาณ 220,393.25 บาท
 • โครงการศึกษาและติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: กรมศิลปากร
  • งบประมาณ 3,600,000 บาท
 • โครงการ วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ
  • แหล่งทุน: สกอ. (โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า)
  • งบประมาณ 3,457,280 บาท (3 ปี) 

  ปี 2557

 • โครงการ การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับอาคารพักอาศัย
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • แหล่งทุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัทพิบูลย์ คอนกรีต เชียงใหม่ โครงการ TRF-MAG Window I
  • งบประมาณ 300,000 บาท
 • โครงการ การประเมินความอ่อนแอต่อแผ่นดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม่
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 746,500บาท
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัย  แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัยหลัก (ส่วนแผ่นดินไหว)
  • แหล่งทุน: จังหวัดเชียงราย
  • งบประมาณ 4,000,000 บาท (ส่วนแผ่นดินไหว)

  ปี 2558

 • โครงการ การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  • งบประมาณ 522,700 บาท
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 1

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: กรมทางหลวงชนบท 
  • งบประมาณ 2,140,000 บาท

 ปี 2559

 • โครงการ ศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (มทช.)
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  • แหล่งทุน  กรมทางหลวงชนบท
  • งบประมาณ 296,500 บาท
 • โครงการ การนำยิปซัม FGD มาใช้เพื่อการปรับปรุงชั้นทางที่เสื่อมสภาพ
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 583,000 บาท

 ปี 2560

 • โครงการ พฤติกรรมการเฉือนทะลุของแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบเนื่องจากแรงกระแทกในแนวดิ่งที่เกิดจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 968,000 บาท

ปี 2561

 • โครงการ  การประมาณการสูญเสียจากแผ่นดินไหวและมาตรการบรรเทาการสูญเสียโดยการเสริมกำลังอาคารในเขตเทศบาลเชียงใหม่
  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
  • แหล่งทุน  งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • งบประมาณ 792,100 บาท

ปี 2562-2565

 

 • โครงการ พฤติกรรมจุดต่อภายนอกของอาคารพื้นคอนกรีตท้องเรียบอัดแรงกระแทกจากแผ่นดินไหว

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ
  • แหล่งทุน: สกว.พวอ.
  • งบประมาณ 1,898,000 (3 ปี 2560-2562) 
 • โครงการ การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีตรับแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวเพื่อการออกแบบที่เหมาะสม

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ
  • แหล่งทุน: สกว.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
  • งบประมาณ 1,250,000 (3 ปี 2562-2564) 

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่

 • โครงการ กำลังต้านทานแรงสลับทิศของเสาไม้ไผ่กรอกคอนกรีตเพื่อการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวจากวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน

  • สถานภาพในการทำวิจัย  หัวหน้าโครงการ
  • แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ปี 2565
  • งบประมาณ 841,000 
 • โครงการ พัฒนาแบบจำลองเมืองเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

  • สถานภาพในการทำวิจัย  ผู้ร่วมวิจัย : 20.00 %
  • แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) : ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • งบประมาณ 4,212,000 
 • โครงการ กำลังต้านทานแรงสลับทิศของเสาไม้ไผ่กรอกคอนกรีตเพื่อการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวจากวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน

  • สถานภาพในการทำวิจัย  ผู้ร่วมวิจัย : 14.00 %
  • แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) : ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • งบประมาณ 2,756,000 

 

วิทยากรรับเชิญ

 • "ลักษณะการเสียหายของอาคารโครงสร้างเหล็กที่พบได้: บทเรียนในอดีตสู่การป้องกัน" เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ Ballroom 1 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • "แรงเฉือนในคานชะลูด คานสั้น รับแรงแผ่นดินไหว" พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (รุ่นที่ 2)” ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 15-16 กันยายน 2560 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่จัด 1-2พฤศจิกายน 2555       สถานที่จัด โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่                  
 • การออกแบบและการตรวจสอบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1302 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  22-24  กันยายน  2554   ณ โรงแรมศิรินาทการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 
 • ความอ่อนแอของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของเมืองเชียงใหม่ต่อภัยแผ่นดินไหว“เชียงใหม่.......พร้อมรับมือแผ่นดินไหว”โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น  จ.เชียงใหม่ 
 • พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น“แผ่นดินไหว...มหันต์ภัยใกล้ตัว” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่14 - 16พฤศจิกายนพ.ศ. 2550โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการที่คัดมา

International Journals

 • Deng, Y., Ling, D., Zhen, G., Sukontasukkul, P., Yuen, T. Y.P., Wong, S. H. F., Adom-Asamoah, M., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Osei, J. B., Owusu-Twumasi, J., Kuang, J. S. and Zhang, H. 2023. Strain Driven Mode-Switching Analytical Framework for Estimating Flexural Strength of RC Box Girders Strengthened by Prestressed CFRP Plates with Experimental Validation, Engineering Structures, 
 • Imjai, T.,Garcia, R., Kim, B.,Hansapinyo, C. and Sukontasukkul, P. (2023) Serviceability behaviour of FRP-reinforced slatted slabs made of high-content recycled aggregate concrete. Structures, Volume 51, Pages 1071 - 1082. DOI: 10.1016/j.istruc.2023.03.075
 • Tangphadungrat, P., Hansapinyo, C., Buachart, C., Suwan, T. and Limkatanyu, S. (2023), Analysis of Non-destructive Indicating Properties for Predicting Compressive Strengths of Dendrocalamus sericeus Munro Bamboo Culms, Materials,16(4), 1352; https://doi.org/10.3390/ma16041352
 • Limkatanyu, S., Sae-Long, W., Damrongwiriyanupap, N., Sukontasukkul, P, Imjai, T, Chompoorat, T. and Hansapinyo, C. (2023), Nonlinear shear-flexure-interaction RC frame element on Winkler-Pasternak foundation, Geomechanics and Engineering, 2023, 32(1), pp. 69–84
 • Tu, P., Vimonsatit, V. and Hansapinyo, C. (2023) The Influence of Moisture on the Frequency Spectrum of Time Varying Mass Engineering Structure, Civil Engineering Journal (Iran), 9(1), pp. 17–28
 • Buacharta, C., Hansapinyo, C., Tantisukumal, N., Miyamoto, M., Matsushima, M., Limkatanyu, S., Imjai, T. and Zhang, H. (2022). Real-Time Vibration Measurement and Inverse Analysis for Dynamic Properties of an Axisymmetric Masonry Structure, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, DOI: 10.1080/13467581.2022.2145212
 • Tu, P., Vimonsatit, S. and Hansapinyo, C. (2022), Frequency spectrum of engineering structures with time varying masses. Journal of Infrastructure Preservation and Resilience. 3(1):DOI: 10.1186/s43065-022-00059-0
 • Sae-Long, W., Kwon, M., Sukontasukkul, P., Imjai, T., Damrongwiriyanupap, N., Limkatanyu, S. and Hansapinyo, C. (2022), Finite Beam Element Based on The Strain-Driven Model for Analyses of Nanobeams on Substrate Media. Suranaree J. Sci. Technol. 29(5):010162(1-17).
 • Tantrapongsaton W, Hansapinyo C, Limkatanyu S, Zhang H, Vimonsatit V. Nonlinear Response of RC Columns Subjected to Equal Energy-Double Impact Loads. Buildings. 2022; 12(9):1420. https://doi.org/10.3390/buildings12091420
 • Tantrapongsaton, W., Hansapinyo, C., Wongmatar, P., Limkatanyu, S., Zhang, H. and Charatpangoon, B. (2022). Analysis of colliding index on impact behavior of RC columns under repeated impact loading. Computers and Concrete, Vol.30, No.1, Pages 19-32. DOI: 10.12989/cac.2022.30.1.019
 • Wattanapanich, C., Imjai, T., Aosai, P., Hansapinyo, C., Figueiredo, F. P. and Garcia, R. (2022) Thermal Analysis of a Raft Concrete Foundation: A Case Study of a Leaking Ethane Tank. Buildings, Vol.12, Issue 7, July, Article number 889.
 • Hansapinyo, C., Limkatanyu, S., Zhang, H. and Imjai, T.(2021). Residual Strength of Reinforced Concrete Beams under Sequential Small Impact Loads. Buildings, 11(11), 518; https://doi.org/10.3390/buildings11110518
 • Deng Y.,Shen M., Zhang H.,Zhang P.,Yuen T.Y.P.,Hansapinyo C.,Wang P.,Usmani A.,Khan A. and Zhao J.-J. (2021). Experimental and analytical studies on steel-reinforced concrete composite members with bonded prestressed CFRP tendon under eccentric tension. Composite Structures, Volume 271, Article number 114124. 
 • Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Prachasaree, W., Rungamornrat, J. and Kwon, M. (2021). Nonlinear flexibility-based beam element on Winkler-Pasternak foundation. Geomechanics and Engineering, 24(4), 371-388. DOI: http://dx.doi.org/10.12989/gae.2021.24.4.371 
 • Deng, Y., Li, Z.,Zhang, H., Corigliano, A., Lam, A. C.C., Hansapinyo, C. and Yan, Z. (2021). Experimental and analytical investigation on flexural behaviour of RC beams strengthened with NSM CFRP prestressed concrete prisms, Composite Structures, Volume 257, Article number 113385.
 • Hansapinyo, C., Vimonsatit, V, Matsushima, M. and Limkatanyu, S. (2021) "Critical amount of corrosion and failure behavior of flexural reinforced concrete beams" Construction and Building Materials, Volume 270, Article number 121448.
 • Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Panedpojaman, P., Prachasaree, W., Damrongwiriyanupap, N., Kwon, M. and Hansapinyo, C. (2021) "Nonlinear Winkler-based Frame Element with Inclusion of Shear-Flexure Interaction Effect for Analysis of Non-Ductile RC Members on Foundation" Journal of Applied and Computational Mechanics, 7(1), pp.148-164.  DOI: 10.22055/JACM.2020.34699.2460 
 • Hansapinyo, C., Latcharote, P, and Limkatanyu, S. (2020) "Seismic building damage prediction from GIS-based building data using artificial intelligence system" Frontiers in Built Environment, Vol.6. Article no.576919. https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.576919
 • Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Imjai, T. and Kwon, M. (2020), "Forced-based Shear-flexure-interaction Frame Element for Nonlinear Analysis of Non-ductile Reinforced Concrete Columns" Journal of Applied and Computational Mechanics, 6(SI), pp.1151-1167. doi: 10.22055/jacm.2020.32731.2065
 • Charatpangoon, B., Hansapinyo, C. and Kiyono, J. (2020), “Seismic Analysis of Dam–Relevant Structures in Northern Thailand,” International Journal of GEOMATE, Vol.18, Issue 65, pp.94-101. (Download)
 • Hansapinyo, C., Wongmatar, P., Vimonsatit, V.and Chen, W. (2019), “Pounding of Seismically Designed Low-rise Reinforced Concrete Frames,” Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, Volume 172, Issue 11, 1 November 2019, Pages 819-835. https://doi.org/10.1680/jstbu.17.00138.
 • Ketsap, A., Hansapinyo, C., Kronprasert, N. and Limkatanyu, S. (2019), "Uncertainty and Fuzzy Decisions in Earthquake Risk Evaluation of Buildings" Engineering Journal, Vol.23, No.5, pp.89-105. (download)
 • Thipprasert, A., Buachart, C., Hansapinyo, C. and Limkatanyu, S. (2019), "Seismic Upgrading of Exterior Reinforced Concrete Frame with Small Column and Joint Area Using Externally Attached Steel Column" Latin American Journal of Solids and Structures, Vol.16, No.6, 1-12. (https://www.lajss.org/index.php/LAJSS/article/view/5510)
 • Tantrapongsaton, W. and Hansapinyo, C. (2019) "Impact Response of Reinforced Concrete Columns with Different Axial Load under Low-Velocity Impact Loading. Key Engineering Materials, Vol. 803, 322-330.
 • Hansapinyo, C., Buachart, C. and Chaimahawan, P., (2018), "Tests of inclined concrete-filled steel tubular stub columns under vertical cyclic loading" Advances in Civil Engineering, Vol. 2018, Article ID 5426731, 9 pages, 2018. (https://doi.org/10.1155/2018/5426731)
 • Ketiyot, R. and Hansapinyo, C. (2018) “Seismic Performance of Interior Precast Concrete Beam-Column Connections with T-Section Steel Inserts Under Cyclic Loading”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol.17, No.2, pp.355-369.
 • Chaimahawan, P., Hansapinyo, C. and Phuriwarangkhakul, P. (2018), "Test and Finite Element Analysis of Gravity Load Designed Precast Concrete Wall Under Reversed Cyclic Loads" Engineering Journal, Vol.22, No.2, pp.185-200. (Download)
 • Wongmatar, P., Hansapinyo, C., Vimonsatit, V.and Chen, W., “Recommendations for Designing Reinforced Concrete Beams Against Low Velocity Impact Loads,” International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 18, No. 9 (2018). (https://doi.org/10.1142/S0219455418501043)
 • Ketiyot, R., Hansapinyo, C. and Charatpangoon, B., “Nonlinear strut–and–tie model with bond–slip effect for analysis of RC beam–column joints under lateral loading,” International Journal of GEOMATE, July, 2018 Vol.15, Issue 47, pp.81-88. (Download)
 • C. Buachart, C. Hansapinyo and N. Ueatrongchitt, “Analysis of square concrete-filled cold-formed steel tubular columns under axial cyclic loading,” International Journal of GEOMATE, July, 2018 Vol.15, Issue 47, pp.74-80. (Download)
 • Tantrapongsaton, W.,  Hansapinyo, C., Wongmatar, P. and Chaisomphob, T., “Flexural reinforced concrete members with minimum reinforcement under low-velocity impact load,” International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.129-136. (Download)
 • Hansapinyo, C., Siri, N. and Buachart, C., “Capacity design criteria for seismic resistance of precast concrete columns using steel box connection,” International Journal of GEOMATE, May, 2018 Vol.14, Issue 45, pp.1-9.(Download)
 • C. Buachart, C. Hansapinyo and W. Kanok-Nukulchai, “Analysis of axial loaded pile in multilayered soil using nodal exact finite element model,” International Journal of GEOMATE, April, 2018 Vol.14, Issue 44, pp.1-7.  (Download)
 • Hansapinyo, C., Buachart, C. and Wongmetha, P. (2017) “Cyclic Performance of Precast Concrete Columns Using Steel Box Connection”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 15, Issue 4, pp 663–676.
 • Saicheur, K. and Hansapinyo, C. (2017) "Seismic Loss Estimation and Reduction after Structural Rehabilitation in Chiang Rai City", Walailak Journal of Science and Technology, Vol. 14, Number 6, P.485-499. (Download)
 • Buachart, C. and Hansapinyo, C. (2017) “On the construction of the nodal exact finite element model for axially loaded pile in elasto-plastic soil”, International Journal of GEOMATE, Vol.12, Issue 31, pp. 147-152.
 • Saicheur, K. and  Hansapinyo, C. (2016) "Structural repair prioritization of buildings damaged after earthquake using fuzzy logic model"Journal of Disaster Research, Vol.11, Issue 3, 2016, Pages 559-565. (Download)
 • Buachart, C.,  Hansapinyo, C and  Sommanawat, W.b, (2016) "An exact displacement based finite element model for axially loaded pile in elasto-plastic soil" International Journal of GEOMATE, Vol.11, Issue 3, 2016, Pages 2474-2479. (Download)
 • Wongmetha, P.,Hansapinyo, C. and Buachart C. (2015) “Relocation Of Plastic Hinge Of Interior Beam-Column Connections With Intermediate Bars In Reinforced Concrete And T-Section Steel Inserts In Precast Concrete Frames” International Journal of Civil, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:5, 522-530. (Download)
 • Hansapinyo, C.(2015) “Buckling Performance of Irregular Section Cold-Formed Steel Columns under Axially Concentric Loading” International Journal of Civil, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:5, 542-548. (Download)
 • Charatpangoon, B., Kiyono, J., Furukawa, A. and Hansapinyo, C. (2015) “Failure of an Earthen Dam and Its Possible Strengthening Methods” Journal of JSCE. A1 (Journal of Earthquake Engineering), vol. 34), Vol.71. No.4 
 • Charatpangoon, B., Kiyono, J., Furukawa, A. and Hansapinyo, C. (2014) "Dynamic analysis of earth dam damaged by the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake" Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 64, 50–62.
 • Hansapinyo, C. (2011) “Responses of Concrete-filled Cold-formed Square Hollow and Double-C Steel Stub Columns Under Cyclic and Repeated Loadings” Advanced Materials Research, Vol.255-260, P.198-203
 • Chaisomphob, T., Kritsanawonghong, S. and Hansapinyo, C. (2003). "Experimental Investigation on Rectangular Reinforced Concrete Beam subjected to Bi-axial Shear and Torsion", Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.25, No.1 Jan-Feb, pp.41-52.
 • Hansapinyo, C., Maekawa, K. and Chaisomphob, T. (2003) "Behavior of Reinforced Concrete Beams Subjected to Bi-axial Shear", J. of Materials, Conc. Struct., Pavements. Vol.58 (Feb), No.725 , pp.305-320.
 • Hansapinyo, C.Pimanmas, A., Maekawa, K. and Chaisomphob, T. (2003) "Proposed Model of Shear Deformation of Reinforced Concrete Beam after Diagonal Cracking", J. of Materials, Conc. Struct., Pavements. Vol.58 (Feb), No.725 , pp.321-332.
 • Chaisomphob, T., Hansapinyo, C. (1999) "Nonlinear Analysis of Three-Dimensional Framed Structures using Smeared Crack Models", Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol.4, No.1, January, pp.11-18.

International Conferences

 • Tantisukhuman, N., Hansapinyo, C., Buachart, C., Miyamoto, M., Matsushima, M. (2023) "Earthquake-Induced Vibration Measurement and Inverse Analysis of Bell-Shaped Pagoda", Lecture Notes in Civil Engineering, 279 LNCE, pp. 342–352.
 • Hansapinyo, C. (2018) "Hospital Resilience to Earthquake-Induced Lifeline Interruptions", International Conference on Design, Engineering and Computer Sciences 2018 (ICDECS 2018), Jakarta Indonesia, 9 August, 2018.
 • Hansapinyo, C., Buachart, C. and Charatpangoon, B. (2018) "Nonlinear FEM analysis of inclined concrete-filled steel tube columns under vertical cyclic load", International Conference on Design, Engineering and Computer Sciences 2018 (ICDECS 2018), Jakarta Indonesia, 9 August, 2018.
 • Buachart, C. and Hansapinyo, C. (2018) "Analysis of dynamic response of axially loaded pile using nodal exact finite element model", 14th International Conference on Concrete Engineering and Technology (CONCET2018), Kuala Lumpur, Malaysia, 7-10 August, 2018.
 • Siri, N., Hansapinyo, C. and Buachart, C. (2017) "Lateral cyclic load test and seismic design of precast concrete columns using steel box connection", The Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie Japan, 21-23 November, 2017.
 • Buachart, C., Hansapinyo, C. and Pratomkhum, P. (2017) "An Exact Finite Element Model for Axially Loaded Pile in Multilayered Soil", The Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie Japan, 21-23 November, 2017.
 • Ketiyot, R.and Hansapinyo, C. (2017) "Application of Nonlinear Strut–and-Tie Model with Bond-Slip Effect on Analysis of Interior Beam-Column Joints under Lateral Loading", International Convention on Civil Engineering-ICCE2017, Nakhon Ratchasima, Thailand, 20-21 July, 2017.
 • Tantrapongsaton, W., Hansapinyo, C. and Wongmatar, P. (2017) "Minimum Reinforcement for Ductile Flexural Reinforced Concrete Member under Low Velocity Impact Load", International Convention on Civil Engineering-ICCE2017, Nakhon Ratchasima, Thailand, 20-21 July, 2017.
 • Wongmatar, P., Hansapinyo, C., Bi, K.M. and Vimonsatit, V. (2016) “The effect of shear and bending capacities on impact behavior of RC beams”, 24th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM24), Perth, Australia, 6-9 December, 2016.
 • Buachart C.,Hansapinyo, C. and Sommanawat, W. (2014) "An exact finite element model for axially loaded pile", Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (ACESD 2014), Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, 27-29 August 2014.
 • Hansapinyo, C.  (2014) "Seismic Performances of Brick Masonry Inverted Bell-Shaped Chedi" The APCBEE Procedia, Vol.9, pp. 217-221.
 • Hansapinyo, C. and Poovarodom, N. (2014) "Ambient Vibration Tests and Finite Element Analysis for Dynamic Properties of Brick Masonry Inverted Bell-Shaped Chedi" The APCBEE Procedia, Vol.9, pp.212-216.
 • Ketiyos, R. and Hansapinyo, C. (2012) “Cyclic Behavior of Exterior Precast Concrete Beam Column Frames Using Combined Welded-Bolted Connection” Proceeding of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012), Hong Kong, 5-7 December 2012.
 • Hansapinyo, C. (2012) “Exterior Cast-in-place and Welded Precast Concrete Frames Under Cyclic Loading” Proceeding of the First Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference (ASEA-SEC-1), Perth, Australia, 28 Nov. – 2 Dec 2012.
 • Hansapinyo, C., Sagolvitayanont, W. and Matsushima, M. (2012) “Seismic Strengthening with Externally Bonded FRP of Low-Rise, Single Span Reinforced Concrete Buildings” Proceeding of the First Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference (ASEA-SEC-1), Perth, Australia, 28 Nov. – 2 Dec 2012.
 • Hansapinyo, C. (2011) “Seismic Vulnerability of Low-rise, Single Long Span Reinforced Concrete Buildings” Proceedings of the Tenth International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia, USMCA 2011, Chiangmai, Thailand. 12-14 October 2011.
 • Charatpangoon, B., Park, K. H., Hansapinyo, C. and Warnitchai, P.(2010) “Seismic Safety Evaluation of Mea Kuang Udomthara Dam” Third ASIA Conference on Earthquake Engineering, ACEE-2010,  December 1-3, 2010, Bangkok, Thailand.
 • Khamwongpin, P., Hansapinyo, C. and Charatpangoon, B.(2010) “Seismic Evaluation of School Buildings in Chiangmai” Third International Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation, GIT4NDM 2010,  October 19-20, 2010, Chiang Mai, Thailand.
 • Nawikkawanit, O. and Hansapinyo, C. (2010) “Dynamic Behavior of Electronic Cabinet” Third International Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation, GIT4NDM 2010,  October 19-20, 2010, Chiang Mai, Thailand.
 • Hansapinyo, C. and Charatpangoon, B.(2010) “Earthquake Loss Estimation for Chiang Mai City” Third International Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation, GIT4NDM 2010,  October 19-20, 2010, Chiang Mai, Thailand.
 • Sinsuksate, B., Hansapinyo, C., Park, K. H. and Warnitchai, P.(2010) “Effects of Seismic Force on Mae Thalop Luang Dam” Third International Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation, GIT4NDM 2010,  October 19-20, 2010, Chiang Mai, Thailand.
 • Hansapinyo, C.(2009) “Inelastic Buckling of Concrete Infilled Rectangular Hollow Steel Columns Under Cyclic and Repeated Loadings” Proceeding of the International Conference on Computational Design in Engineering, CODE 2009, Seoul, Korea, 3-6 November 2009.
 • Hansapinyo, C., Thamniyom, U. and Matsushima, M. (2008) “Probabilistic Service Life Analysis of Marine Reinforced Concrete Structures” Proceeding of the 2nd Kagawa University-Chiang Mai University Academic Symposium, Takamatsu, Japan. 15-17 October 2008.
 • Hansapinyo. C., Pimraksa, K, Pokaratsiri, T. and Kasemset, C. (2007) “ Microscopic Investigation on the Effect of Gypsum in C-S-H Crystallization of Autoclaved Aerated Concrete” 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, Hanoi, Vietnam, 10-11 December 2007.
 • Hansapinyo, C.  and Kasemset, C.(2006) “Optimum Concrete Mix Proportions and Reserved Strength of Standardised Hollow Core Precast Concrete Slabs” 9th International Conference on Concrete Engineering and Technology, Kuala Lumpur, Malaysia, 9-11 May 2006.
 • Hansapinyo, C., Chaisomphob, T. and Maekawa, K.  (2003) "Shear Deflection of Reinforced Concrete Beams with Shear Reinforcement after Diagonal Cracking", The Ninth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction., Paper No.EASEC-079 16-18 Dec. 2003, Bali, Indonesia.
 • Chaisomphob, T. Kritsanawonghong, S. and Hansapinyo, C. (2002) "Interaction of Bi-axial Shear and Torsion of RC Beam", 17th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials. 12-14 June, Gold Coast, Australia.
 • Hansapinyo, C.and Chaisomphob, T. (2001) "Experimental Investigation on Rectangular Reinforced Concrete Beam subjected to Bi-axial Shear", The Eighth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction., Paper No.1452 5-7 Dec. 2001, Nanyang Technological University, Singapore.
 • Chaisomphob, T. and Hansapinyo, C. (1998). "Development of Nonlinear Three-dimensional Reinforced Concrete Beam Element using Smeared Crack Models", Proceedings of the Fourth World Congress on Computational Mechanics, IACM, Buenos Aires, Argentina, June 1998.

National Journals

 • ปิยะพงษ์ วงค์เมธา และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ (2561) "การวิเคราะห์การรับแรงกระแทกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอัตราส่วนของระยะช่วงเฉือนต่อความลึกต่างกัน" วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉบับที่ 25(1), 209-221. (Download)
 • Pengtakad, K. Hansapinyo, C., Buachart, C. and Charatpangoon, B. (2018) " Axial Strength of Inclined Concrete-Filled Cold-Formed Steel Tubular Columns under Vertical Cyclic Loading" Engineering Journal CMU, Vol.25, No.1, 135-146. (Download)
 • Ketiyot, R. and Hansapinyo, C. (2018) " Seismic Performance of Reinforced Concrete Interior Frames Using Super Ductile Reinforcing Steel Bar" Engineering Journal CMU, Vol.25, No.1, 166-177. (Download)
 • Boontifong, B., K., Hansapinyo, C., Wongmetha, P. and Jitsangiam, P. (2017) "Improvement of Substandard Subbase Material Using Portland Cement and FGD Gypsum" Engineering Journal CMU, Vol.24, No.2, 139-151. (Download)
 • Nujew, K., Hansapinyo, C. and Wongmetha, P. (2015) "Seismic performance evaluation of lowrise residential buildings in Chiangmai"  Kasembundit Engineering Journal, Vol.5, No.2, 86-102.
 • Chaimahawan, P. and Hansapinyo, C. (2015) "Behavior of precast concrete walls under seismic loading"  Kasembundit Engineering Journal, Vol.5, No.2, 131-146.
 • Hansapinyo, C. (2015) "Lessons learned from 5 May 2014 Chiangrai Earthquake for future earthquake preparedness"  Research and Development Journal The Engineering Institute of Thailand, Vol.26, No.3, 23-31.
 • Tansiri, N. and Hansapinyo, C. (2010) “Nonlinear Finite Element Analysis of Buckling Strength of Irregular Section Cold-formed Steel Columns Under Concentric Compressive Loading” Research and Development Journal The Engineering Institute of Thailand, Volume 21, No.4.
 • Hansapinyo, C.(2009) “Concrete Infilled Rectangular Hollow Steel Columns Under Cyclic Loadings” Research and Development Journal The Engineering Institute of Thailand, Volume 20, No.3. pp.29-35 2009.
 • Chaisomphob, T.,Hansapinyo, C., Kritsanawonghong, S. and Sivaleepunth, C. (2004) “ Test of Reinforced Concrete Deep Beams subjected to Concentric Bi-Axial Loading”, R&D J. of The Engineering Institute of Thailand. Vol.15 No.1 March.
 • Hansapinyo, C, Chaisomphob, T. and Maekawa, K. (2003) "Numerical Simulation of Concrete Beams subjected to Bi-Axial Loading", R&D J. of The Engineering Institute of Thailand. Vol.14 No.3 September.

National Conferences 

 • ปิติ ประทุมขํา, ชินพัฒน์ บัวชาติ, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, นเรเมต ตันติสุขุมาล, Mitsuhiro Miyamoto และ  Manabu Matsushima (2563) "การประมาณคําตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์ด๎วยวิธีการวิเคราะห์ย๎อนกลับจากวิธีประวัติเวลา" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, ชลบุรี, 15-17 กรกฎาคม 2563.
 • ราชันย์ ขันทกสิกรรม, พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ (2563) "คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของประตูระบายน้ําล๎น" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, ชลบุรี, 15-17 กรกฎาคม 2563.
 • วรชัย ใจกาศ, ชยานนท์ หรรษภิญโญ และ ธีวรา สุวรรณ (2563) "คุณสมบัติทางกลคอนกรีตเสริมเส๎นใยสังเคราะห์ที่ใช๎กรวดแมํน้ําเป็นมวลรวมหยาบ" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, ชลบุรี, 15-17 กรกฎาคม 2563.
 • ชินพัฒน์ บัวชาติ, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุลม ปิติ ประทุมขำ, Mitsuhiro Miyamoto และ  Manabu Matsushima (2562) "การตรวจสอบทางพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.
 • เจนคณิต ขัดทองคำ, พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล,  ชยานนท์ หรรษภิญโญ, ปิยะพงษ์ วงค์เมธา และ ชินพัฒน์ บัวชาติ, (2562) "การวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ของอาคารระบายน้าล้นเขื่อนกิ่วคอหมา" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.
 • ธนสิทธิ์ แสงปุก และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ (2562) "การออกแบบกำลังรับแรงเฉือนทะลุของพื้นคอนกรีตท้องเรียบไร้คานโดยการเสริมเหล็กแบบแถบแบน" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.
 • เจนวิทย์ ศรีจันทร์ และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ (2562) "การทดสอบการรบแรงกระแทกด้านข้างแบบหลายครั้งของคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.
 • จิรนันท์ จันทร์หอม,ปิยะพงษ์ วงค์เมธา  และ ชยานนท์ หรรษภิญโญ (2562) "การทดสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงกระแทกด้านข้างที่ตำแหน่งทาบของเหล็กตามแนวยาว" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.
 • ราตรี สุจริต, ปิยะพงษ์ วงค์เมธา, ชยานนท์ หรรษภิญโญ และ พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล (2561) "การออกแบบอาคารชนกันเนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว: งานวิจัยและข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, นครนายก, 18-20 กรกฎาคม 2561.
 • พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, ธีวรา สุวรรณ และ ชินพัฒน์ บัวชาติ (2560) "การประเมินคุณสมบัติทางพลศาสตร์และศึกษาพฤติกรรมของเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพจากแรงแผ่นดินไหวโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยแบบจำลองไฟเบอร์" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.
 • Ketiyos, R. and Hansapinyo, C. (2014)"Test of Interior Precast Concrete Beam-Column Frames under Cyclic Loading" Proceedings of the Nineteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khon Kaen, Thailand. 14-16 May 2014. (In Thai).
 • Ketiyos, R. and Hansapinyo, C. (2014)"Test of Interior Precast Concrete Beam-Column Frames under Cyclic Loading" Proceedings of the Nineteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khon Kaen, Thailand. 14-16 May 2014. (In Thai).
 • Saichue, K., Hansapinyo, C. and Buachart C. (2014) "Spatial Earthquake Loss Estimation of Mae Chan Municipal, Chiang Rai" Proceedings of the Nineteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khon Kaen, Thailand. 14-16 May 2014. (In Thai).
 • Autrongjit, N., Buachart C. and Hansapinyo, C. (2014) "Concrete filled Hollowed Square Steel Column Under Axial Cyclic Loading" Proceedings of the Nineteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khon Kaen, Thailand. 14-16 May 2014. (In Thai).
 • Sununta, K. and Hansapinyo, C.  (2013) "Seismic Risk Rating of Nonstructural Components of Hospital Buildings in Chiang Mai Municipality" Proceedings of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Chiang Mai, Thailand. 8-10 May 2013. (In Thai).
 • Saichue, K. and Hansapinyo, C. (2013) "Earthquake Loss Estimation of Chiang Mai Municipal" Proceedings of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Chiang Mai, Thailand. 8-10 May 2013. (In Thai).
 • Saichue, K., Hansapinyo, C., Damrongchai, P. and Teingburanatham, P. (2013) "Multi-Criteria Decision Making for Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete School Buildings in Chiang Mai Municipal" Proceedings of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Chiang Mai, Thailand. 8-10 May 2013. (In Thai).
 • Ketiyos, R. and Hansapinyo, C. (2013) "Tests of Interior Concrete Beam-Column Frames with Debonded Rebars Under Cyclic Loading" Proceedings of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Chiang Mai, Thailand. 8-10 May 2013. (In Thai).
 • Wongmetha, P. and Hansapinyo, C. (2013) "Effect of Intermediate Rebar on Interior Reinforced Concrete Subassemblage Frame Under Cyclic Loading" Proceedings of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Chiang Mai, Thailand. 8-10 May 2013. (In Thai).
 • Lertvilairat, C. and Hansapinyo, C. (2012) “Test of Precast Concrete Column Connection Using Dowel Fastening Technique under Cyclic Loading” Proceedings of the Seventeenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Udonthani, Thailand. 9-11 May 2012. (In Thai).
 • Ketiyos, R., Hansapinyo, C. and Chaimahawan, P. (2012) “Test of Exterior Precast Concrete Beam-Column Using Bolted Connection Under Cyclic Loading” Proceedings of the Seventeenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Udonthani, Thailand. 9-11 May 2012. (In Thai).
 • Sagolvitayanont, W. and Hansapinyo, C. (2012) “Nonlinear Finite Element Analysis of Exterior RC Frames Under Cyclic loading” Proceedings of the Seventeenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Udonthani, Thailand. 9-11 May 2012. (In Thai).
 • Suyawa, T. and Hansapinyo, C. (2012) “Test of Exterior Precast Concrete Beam Column with Welded Connection Under Cyclic Loading” Proceedings of the Seventeenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Udonthani, Thailand. 9-11 May 2012. (In Thai).
 • Horsuwanjit, S.and Hansapinyo, C.(2008) “Influence of Particles Size and Quantities of Sand on Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete”Proceedings of the thirteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Pataya, Thailand. 14-16 May 2008. (In Thai).
 • Hansapinyo, C., Pichayapan, P. and Hmungsong, S.(2008) “Cost Risk Analysis of Mae-Sa-Luam Reservoir Project in Chiangmai by Monte Carlo Simulation”Proceedings of the thirteenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Pataya, Thailand. 14-16 May 2008. (In Thai)
 • Kawila, S., Hansapinyo, C. and Poovarodom, N. (2007) “Comparisons on Natural Periods of Reinforced Concrete Buildings in Chiangmai and BangkokProceedings of the twelfth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Pitsanulok, Thailand. 2-4 May 2007. (In Thai)
 • Ketiyot, K., Horsuwanjit, S.,Hansapinyo, C., Pimraksa, K. and Kasemset, C. (2007) “Adjustment of Reactivity of Medium-Burned Quicklime by Using Chemical ModifiersProceedings of the twelfth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Pitsanulok, Thailand. 2-4 May 2007. (In Thai)
 • Hansapinyo, C.,Kasemset, C.and Praditniyakul, S. (2006) “Comparison between Industrial Standard of Precast Concrete Slabs and Selection of The Slabs Based on ACI-318 Building Code RequirementsProceedings of the eleventh National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Phuket, Thailand. 19-22 April 2006. (In Thai)
 • Hansapinyo, C.  and Kasemset, C.(2005). “A Study of Optimum Concrete Mix Proportions for Hollow Core Precast Concrete” 1st Annual Concrete Conference, Rayong. pp.CON142-147.
 • Hansapinyo, C.,Kasemset, C.and Ketiyot, R. (2005) “Comments on The ACI Design Method for Selecting Proportions of No-Slump Concrete” Proceedings of the Tenth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Pataya, Thailand., 2-4May 2005. (In Thai)
 • Hansapinyo, C.,Kasemset, C., Promsorn, S. and Bulsawan, W.(2004) “Properties of Non-Bearing Concrete Block with Weathered Fly Ash” Proceeding of The 2nd Annual National Concrete Conference, Chiangmai, 26-27 October 2004. (In Thai)
 • Hansapinyo, C., Chaisomphob, T. and Oranratnachai, A.  (2004) “A Study of Shear Deflection of Reinforced Concrete Beam by Using Finite Element Method” Proceedings of the Nineth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Petchburi, Thailand., 19-21May 2004. (In Thai)
 • Kasemset, C., Hansapinyo, C.,Watanachai, P. and Srijareon, T.(2004) “Preliminary Investigation of Properties of Weathered Fly Ash in Mae Moh”.  Proceedings of the Nineth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Petchburi, Thailand., 19-21May 2004. (In Thai)
 • Hansapinyo, C., Chaisomphob, T., Pimanmas, A. and Maekawa, K. (2002). "Proposed Shear Deformation Model of RC Beam with Shear Reinforcement after Diagonal Cracking", Proceedings of the eighth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khonkan, Thailand.
 • Kritsanawonghong, S., Chaisomphob, T. and Hansapinyo, C. (2002). "Test of Reinforced Concrete Beam subjected to Bi-axial Shear and Torsion", Proceedings of the eighth National Convention on Civil Engineering, The Engineering Institute of Thailand, Khonkan, Thailand.
 • Chaisomphob, T. and Hansapinyo, C. (1997). "Development of Nonlinear Three-dimensional Reinforced Concrete Beam Element Using Smeared Crack Models", Proceedings of the Fourth National Convention on Civil Engineer
 • Buacharta, C., Hansapinyo, C., Tantisukumal, N., Miyamoto, M., Matsushima, M., Limkatanyu, S., Imjai, T. and Zhang, H. (2022). Real-Time Vibration Measurement and Inverse Analysis for Dynamic Properties of an Axisymmetric Masonry Structure, Journal of Asian Architecture and Building Engineering (Accepted for publication)

ฐานข้อมูลนักวิจัย