Civil Engineering CMU

ผศ.ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
Damrongsak Rinchumphu, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 120
ติดต่อ:
ศูนย์วิจัย CICE ชั้น 8 อาคาร 30 ปี วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Civil Engineering & Built Environment), School of Civil Engineering & Built Environment, Science and Engineering Faculty, Queensland University of Technology, Australia, 2009 - 2013Thesis: Rating for sustainable subdivision neighbourhood design (RSSND): case of Bangkok metropolitan region (BMR), Thailand an eco-efficiency modelling approach
 • Master of Engineering (Energy), School or Environmental Resources and Development, Asian Institute of Technology, Thailand, 2003 - 2005Thesis: Energy-environmental analysis of alternative transport scenarios: case of Greater Bangkok Region
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย, 2558 – 2561วิทยานิพนธ์:แนวทางการคำนวณค่าการซึมได้ของน้ำฝนในพื้นที่สวนซับน้ำฝนสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2538 - 2542

งานวิจัยที่สนใจ

 • การวางแผนและพัฒนาโครงการ (Project Planning and Development)
 • การจำลองสถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Energy and Environmental Simulation)
 • วิศวกรรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Engineering and Technology)
 • การพัฒนาอย่างมีผลกระทบน้อยและการจัดการน้ำในเขตเมือง (Low Impact Development and Water Sensitive Urban Design)
 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Real Estate Development)
 • ภูมิทัศน์บริการ สำหรับการออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมือง (Servicescape Principle for Urban Landscape Design)

ผลงานวิชาการที่คัดมา

 1. Heyprakhon, T., & Rinchumphu, D. (2018). Tourists’ Perceived Value on ASEAN Vernacular Homestay Standard in Cambodian Homestay GMSARN International Journal, 12, 158 - 167.
 2. Unapamnak, K., Rinchumphu, D., &Kridakorn Na Ayutthaya, T. (2017, June 16). The Study of Servicescape on Customer Loyalty for Shopping Center in Bangkok in Case Central World (in Thai). Paper presented at the 4th International Conference on Management Science Innovative and Technology 2017 SuanSunandhaRajabhat University.
 3. Sukul, J., Rinchumphu, D., &Suttiwongpan, C. (2017, June 16). The Study of Runoff Efficiency in the Garden Area of Middle Tier Housing Project in Bangkok and Vinicity Provinces (in Thai). Paper presented at the 4th International Conference on Management Science Innovative and Technology 2017 SuanSunandhaRajabhat University.
 4. Intuseth, T., Rinchumphu, D., &Likitratcharoen, D. (2017, June 16). The Study of Servicescape on Sales Gallery Design for Luxury Condominiums in Inner Bangkok (in Thai). Paper presented at the 4th International Conference on Management Science Innovative and Technology 2017 SuanSunandhaRajabhat University.
 5. Suropan, P., Rinchumphu, D., &Srivanit, M. (2017, June 16). The Study of Eco-efficiency from Outdoor Thermal Impacts for Hi-end Condominium Project in Central Business District of Bangkok (in Thai). Paper presented at the National Reserch Conference for Creativity, Chiang Mai University.
 6. Kowaphirat, C., Srivanit, M., Rinchumphu, D., &Bejrananda, C. (2017, May 19). Location-based Geomarketing Analysis on Housing Prices in the Bangkok Urban Area (in Thai). Paper presented at the The TNI Academic Conference 2017, Thai-Nichi Institute of Technology.
 7. Matuyuki, M., &Rinchumphu, D. (2017).Study on Transportation Behavior of Middle-Class Households with Children in Bangkok, Thailand. Paper presented at the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11, Ho Chi Minh City.
 8. Rinchumphu, D., &Anambutr, R. (2017).Determination of stormwater runoff infiltration on rain water absorbing garden for landscape architecture (in Thai).Journal of Environmental Design, 4(2), 84-101.
 9. Jangprasert, A., &Rinchumphu, D. (2016).Consumers’ Perception towards the Natural Ventilation System of the Medium Level Single Detached Housing Units in Bangkok and Its Vicinity (in Thai). Paper presented at the RSU National Research Conference 2016, Rangsit University, Thailand.
 10. Kaenpech, A., &Rinchumphu, D. (2016).An Examination of Condominiums Physical Elements and Function to Respond the Lifestyles of Generation Y in Bangkok Central Business District: The Experienced Designers’ Perspective (in Thai). Paper presented at the RSU National Research Conference 2016, Rangsit University, Thailand.
 11. Manoonwattanapong, P., Rinchumphu, D.,&Moleechart, A. (2016).Factors for Highest and Best Use on Land of the Crown Property in Central Business District of Bangkok (in Thai). Paper presented at the 8th National and International Graduate Conference, Kasetsart University.
 12. Nuipetchara, K., Rinchumphu, D.,&Likitratcharoen, D. (2016).Factors Affecting the Process Renovationof Old Commercial Building Central Business District (CBD) of Bangkok to Home Office for Energy Conservation (in Thai). Paper presented at the RSU National Research Conference 2016, Rangsit University, Thailand.
 13. Riratanaphong, C., Rinchumphu, D.,Somsopon, W., &Suwanchaiskul, A. (2016). The Prioritization of Physical Components of the Common Area in Housing Estate Projects by the modified Analytic Hierarchy Process Method (in Thai). Payap University Journal, 26(1).
 14. Tarwornprasert, P., &Rinchumphu, D. (2016).Preliminary Selection Guideline towards TREES-NC Indicators for Green Buildings Development (in Thai). Paper presented at the RSU National Research Conference 2016, Rangsit University, Thailand.
 15. Heyprakhon, T., Rinchumphu, D., &Janjamlha, T. (2016).Domestic Tourists’ Perceived Value on ASEAN Vernacular Standard Homestay.ABAC Journal, 36(2), 53-77.
 16. Alongkornwuttichai, N., &Rinchumphu, D. (2015).The Study of Factors in Decision Making for Rental Apartment in Bangkok's Vicinity Provinces (in Thai).Proceeding of the 35th National Research Conference 2015, Chachoengsao, Thailand.
 17. Chaisri, P., Rinchumphu, D., &Riratanaphong, C. (2015).The study of Problems Collecting of the Common Area Expense in Intermediate Price Housing Estate in Bangkok and Vicinity (in Thai).Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference, BERAC 6 Patumthani, Thailand.
 18. Charoensook, P., Rinchumphu, D., & Naksuksakul, S. (2015). A Study of Rental House Marketing for Foreigners in Koh Samui, Suratthani (in Thai). Proceeding of the 35th National Research Conference 2015, Chachoengsao, Thailand.
 19. Chuthathammaporn, C., &Rinchumphu, D. (2015).Guideline of Condominium Development for Dogs, Owner (in Thai).Proceeding of the 5th National Academic Conference, Nontaburi Thailand.
 20. Faengsomsri, S., Rinchumphu, D.,&Naksukskul, S. (2015). Influence of LEED Criteria towards Cost of Construction and Decoration of the Restaurant and Cafe in Public Building (in Thai).Proceeding of the Payap University Research Symposium 2015, Chiang Mai, Thailand.
 21. Heyprakhon, T., &Rinchumphu, D. (2015). Vernacular Homestay: In Comparison of ASEAN Standard Homestays’ Physical Housing. Proceeding of the 2nd International Conference on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia”: SEPSA, UbonRatchathani, Thailand.
 22. Kijsathit, P., &Rinchumphu, D. (2015).A Study of Servicescapes' Factors to the Decision for Staying at Small Resort along Tha Chin River, SamutSakhon Province (in Thai).Proceeding of the 35th National Research Conference 2015, Chachoengsao, Thailand.
 23. Limpanich, N., Riratanaphong, C., &Rinchumphu, D. (2015).The Prioritization of Subdivision Common Area in Housing Estate Project towards the Requirement of Residents (in Thai).Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference, BERAC 6 Patumthani, Thailand.
 24. Saenmunkongkul,P.,Rinchumphu, D., &Naksukskul, S. (2015). Study of Factors Affecting the Decision of Staying in Boutique Hotel in Bangkok Old Town Area (in Thai) Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference, BERAC 6 Patumthani, Thailand.
 25. Thanapatjatupond, K., Rinchumphu, D.,&Naksukskul, S. (2015). Housing Project Development Guidelines to Support Growth of KeangKhoi District in Saraburi Province (in Thai).Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference, BERAC 6.Patumthani, Thailand.
 26. Heyprakhon, T., &Rinchumphu, D. (2015). Vernacular Homestay: In Comparison of ASEAN Standard Homestays’ Physical Housing Journal of Management Science, UbonRatchathani University (JMS–UBU), 4(7), 78-96.
 27. Amornwatee, A., &Rinchumphu, D. (2014). The Customers’ Attitudes of Home Builder Companies (in Thai) Proceeding of the Payap University Research Symposium 2014 Payap University.
 28. Chantrawutikorn, M., &Rinchumphu, D. (2014). The Comparison on the Energy Efficiency Indicator for Restaurant Building (in Thai) Proceeding of the Payap University Research Symposium 2014 Payap University.
 29. Corngreat, K., Rinchumphu, D.,&Naksuksakul, S. (2014). Housing Project Development Guidelines to Support Growth of Navanakorn Industrial District in NakornRatchasima Province (in Thai) Proceeding of the 5th GRADUATE INTEGRITY: GI 5 Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
 30. Klinchuanchun, P., &Rinchumphu, D. (2014). The Adaptive Strategies for Small and Medium Real Estate Developer in Bangkok (in Thai) Proceeding of the Payap University Research Symposium 2014 Payap University.
 31. Netbaramee, R., &Rinchumphu, D. (2014).Guidelines to design self-storage (in Thai). The Journal of Industrial Technology: SuanSunandhaRajabhat University, 1(1), 66-72.
 32. Onsamang, A., &Rinchumphu, D. (2014). Factors Influencing Thai Tourists in Selecting Boutique Hotel in Thailand (in Thai) Proceeding of the Payap University Research Symposium 2014 Payap University.
 33. Reansuwong, A., Rinchumphu, D.,&Naksuksakul, S. (2014). The Hotel Selection Behavior of Thai Tourists InAmpherWangnamkeawNakhonRatchasima (in Thai) Proceeding of the 5th GRADUATE INTEGRITY: GI 5 Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
 34. Rinchumphu, D. (2014).The Correlation between House Price and its Location in Subdivision Projects – Case Study of Residential Subdivision Projects in Bangkok and its Vicinity Provinces (in Thai) Proceeding of the 5th GRADUATE INTEGRITY: GI 5 Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. 
 35. Thanyaluckpark, C., Rinchumphu, D., & Tochaiwat, K. (2014). Developing Guideline of the Medium Size Condominium Project in Pathum Thani Province (in Thai) Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference, BERAC 5, 2014 Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University.
 36. Wisalawat, I., & Rinchumphu, D. (2014). Preliminary survey on The High Rise Physical Demand of Flight and Cabin Crew of Thai Airways International Co.,Ltd (in Thai) Proceeding of the Payap University Research Symposium 2014 Payap University.
 37. Matsuyuki, M., Rinchumphu, D., Riratanaphong, C., &Somsopon, W. (2014).Transformation of Urban Structure after Operation of Urban Rail Transit in Bangkok, Thailand -Focusing on Office Location. Paper presented at the The 11th Conference of Asian City Planning (11thACP). Tokyo, Japan.
 38. Rinchumphu, D., Eves, C., &Susilawati, C. (2013) Brand Value of Property in Bangkok Metropolitan Region (BMR), Thailand, International Real Estate Review, 16( 3), pp. 296-322
 39. Maleerak, J. &Rinchumphu, D.(2013) Attitude towards the precast concrete system of the home building companies’ customers in Bangkok and Its Vicinity (in Thai). Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference 4, May, 2013, Thailand.
 40. Serdkratok, S. &Rinchumphu, D. (2013).A Survey on Design Factors of Energy Efficient Houses of NakonRatchasima’s People (in Thai). Proceeding of the Built Environment Research Associates Conference 4, May, 2013, Thailand.
 41. Rinchumpoo, D., Eves, C., &Susilawati, C. (2012).The validation of the rating for sustainable subdivision neighbourhood design (RSSND) In Bangkok Metropolitan Region (BMR), Thailand. In 18th Pacific Rim Real Estate Society Annual Conference, 15-18 January 2012, University of South Australia, Adelaide.
 42. Rinchumpoo, D., Eves, C. and Susilawati, C. (2010).The comparison of international and local sustainable assessment tools of landscape design for housing estate developments: Case of Bangkok Metropolitan Region, Thailand. In: The 8th International Conference on Construction and Real Estate Management, 1 - 3 Dec, 2010, Brisbane, Australia.
 43. Rinchumpoo, D. (2008) Country risk premium assessment for international project development: case of Myanmar (in Thai). Proceeding of the 13th National Convention on Civil Engineering, Thailand.
 44. Rinchumpoo, D. (2008) Cost overruns risk analysis in mega construction project (in Thai). Proceeding of the 13th National Convention on Civil Engineering, Thailand.
 45. Rinchumpoo, D. (2008) Country risk rating and country risk premium analysis for international project development (in Thai). Proceeding of the Council of Architecture School of Thailand International Conference 2008 (CDAST2008), Thailand.
 46. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู.(2551). กฎหมายตรวจสอบอาคาร เรื่องที่ทุกคนควรรู้.วารสารจุลนิติ, 5(1), 153-156. 

ฐานข้อมูลนักวิจัย