Civil Engineering CMU

ผศ.ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์

ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
Kriangkrai Arunotayanun, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมขนส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ
อีเมล: kriangkrai@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 102
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง 17-205
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • ปริญญาเอก – Ph.D. of the University of London and the Diploma of the Imperial College London in Transport Engineering, London, United Kingdom
 • ปริญญาโท – M.Eng. in Civil Engineering (Transport Engineering), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • ปริญญาตรี – B.Eng. in Civil Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

 • โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management): โลจิสติกส์การขนส่ง โลจิสติกส์เมือง (City Logistics) โลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Tourism Logistics) โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) โลจิสติกส์มนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์ (Humanitarian Logistics and Emergency Relief Logistics)  การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การก่อสร้าง (Construction Logistics and Supply Chain Management)
 • การสร้างแบบจำลองและสถานการณ์จำลอง ระบบโครงข่ายจราจร พฤติกรรมและอุปสงค์การเดินทาง สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า (Modelling and Simulation of Passenger and Freight Transport Demand and Traffic Network Systems) โดยเฉพาะกรณีการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-motorised Transport) การบริการขนส่งตามประสงค์ (Mobility-on-Demand Services) การบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery Services) ผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ (Elderly or Disabled Residents) และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)
 • การขนส่งสินค้า: อุปสงค์และพฤติกรรมองค์กรผู้จัดส่ง (Freight Transport Demand and Supplier Behaviour) การใช้พลังงาน ภายในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้า ตลอดจนภายในอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และโครงข่ายการขนส่ง (Energy Consumption in Freight Transport Supply Chain; including Commercial and Residential Buildings and Transport Networks)
 • แบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจ เน้นกลุ่มแบบจำลองอุปสงค์การเดินทางโดยพื้นฐานทางกิจกรรม และแบบจำลองทางเลือกแบบไม่ต่อเนื่องขั้นก้าวหน้า (Choice Behaviour Models; specialising in Activity-based Travel Demand Models and Advanced Discrete Choice Models)

วิทยากรรับเชิญ

 • รายการโทรทัศน์ “มองเมืองเหนือ” ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ในด้านการจัดทำแผนระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ (5 กรกฎาคม 2559)
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ อาคารเรียนรวมสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก (6 กุมภาพันธ์ 2559)

ผลงานวิชาการที่คัดมา

ผลงานตีพิมพ์

 • Pochan, J., Pichayapan, P. and Arunotayanun, K.(2020) “A Modeling Framework of Hierarchical Earthquake Relief Center Locations under Demand Uncertainty”, International Journal of GEOMATE, Vol.18, Issue 65, pp. 23 – 33, DO: https://doi.org/10.21660/2020.65.12752.
 • Tachaudomdach,S., Arunotayanun, K.and Upayokin, A. (2019) “A systematic review of the resilience of transportation infrastructures affected by flooding”, ACM International Conference Proceeding Series, ACM Digital Library, Vol. F148260, pp. 176-182,DOI: 10.1145/3321619.3321668.
 • Srisawat, P., Kronprasert, N. and Arunotayanun, K. (2017) “Development  of  Decision  Support  System  for  Evaluating  Spatial  Efficiency  of  Regional Transport Logistics”, Transport Research Procedia, Vol. 25, pp. 4832-4851.
 • Arunotayanun, K.and Polak, J. W. (2011) Taste Heterogeneity and Market Segmentation in Freight Shippers’ Mode Choice Behaviour, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 47, No. 2, pp. 138-148.

ผลงานนำเสนอ

 • Pochan, J., Pichayapan, P. and Arunotayanun, K. (2020), "Development of Travel Demand Model under Earthquake by Using Spaghetti and Meatballs Method and Four-Step Transportation Model", 42th International Conference on Engineering, Technology and Applied Science (ETAS-42), Tokyo, Japan, 14th January.
 • Tachaudomdach, S., Arunotayanun, K. and Upayokin, A. (2019) “Comparative Analysis of Modeling Approaches for Evaluating Transportation Network Resilience against Disasters”, presented in 14th International Congress of Logistics and SCM Systems (ICLS 2019), 19-22 August, Taipei, Taiwan.
 • วิชิตา ท้าวหน่อ, เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, พรพจน์ นุเสน, วันพิชิต แก้วทอง, และ มานพ แก้วโมราเจริญ (2562) “แบบจำลองสารสนเทศอาคารสี่มิติ สำหรับการปรับปรุงอาคารราชการขนาดใหญ่พิเศษ (4D Building Information Model for Extra Large Governmental Building Renovation)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10-12กรกฎาคม, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, อุดรธานี, หน้า 920-927.
 • อนุชา บุญคำ, อรรถวิทย์ อุปโยคิน, เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, และพันธุ์ระวี กองบุญเทียม (2562) "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจอดรถริมขอบถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Analysis of Factors Affecting On-Street Parking in Chiang Mai Municipality Area)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10-12 กรกฎาคม, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, อุดรธานี, หน้า 1991-1998.
 • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, จิณห์จุฑา สกุลตัน, ชนกานต์ ภิญโญภูมิมินทร์, ปัญจโชค จิตราภิรมย์ และ อรรถวิทย์ อุปโยคิน (2561) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ทางเดินยกระดับของผู้เดินเท้า ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(Factors influencing PedestrianDecisionMaking Behaviour on using the Elevated Skywalk in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก, 18-20 กรกฎาคม2561.
 • ณัฏฐา ศิรินันท์, เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน และ มานพ แก้วโมราเจริญ (2561) “การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์(Site Suitability Evaluation for Elderly Residential Real Estate Investment using Geographic Information System and Analytic Hierarchy Process)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก, 18-20 กรกฎาคม2561.
 • ธนัญชัย ลอยใหม่ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ (2561) “การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างยั่งยืน(Analysis of Travel Mode Choice Behaviour for Sustainable Urban Public Transport Infrastructure Development)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก, 18-20 กรกฎาคม 2561.
 • Pochan, J., Wichitphongsa, W., Pichayapan, P. and Arunotayanun, K. (2017) “Developing Model for Traffic Impact Assessment in University: A Case Study of Pibulsongkram Rajabhat University”, the 3rd National Conference of Industrial Technology, 20-21 July 2017, Taksila Grand Hotel, Mahasarakham, Thailand (in Thai).
 • ลีลาวดี  ลาวัง และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ (2560) “สิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อค่าก่อสร้างและการเลือกซื้ออาคารที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ(Facilities and Related Factors influencing the Construction Cost and Purchase Decision for Elderly Residential Buildings)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.
 • ฉัตรนภา บุญยืนและ เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ (2560) “การบ่งชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความบกพร่องของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(Identifying Factors Contributing to Construction Defects in Residential Buildings)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.
 • สมพักษ์  จิตอารี, เกรียงไกร  อรุโณทยานันท์และ อรรถวิทย์  อุปโยคิน (2560) “การประเมินทางเลือกการขนส่งเที่ยวกลับปูนซีเมนต์ผงและเถ้าลอยข้ามพรมแดนไทย-ลาว(Evaluating Alternatives for Cross-border Backhauling of Loose Cement and Fly Ash between Thailand and Laos)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560.
 • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์และ ทศพล หรรษานนท์ (2559) “การประยุกต์แบบจำลองวิศวกรรมจราจร เพื่อพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Application of Traffic Simulation for Developing Sustainable Transport in Chiang Mai University)”, การประชุมวิชาการ the 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, 28-29 พฤศจิกายน.
 • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, อรรถวิทย์ อุปโยคินและ วชิระ วิจิตรพงษา(2559) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Factors influencing Public Transport Users’ Mode Choice Behaviour for promoting Non-Motorised Transport in Bangkok Metropolitan Region)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, โรงแรม บีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, 28-30 มิถุนายน 2559.

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ประสบการณ์

 • กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความทางวิชาการ (Manuscript Reviewer/Referee) สำหรับวารสารวิชาการและงานประชุมระดับนานาชาติ เช่น Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Journal of Transport Geography, World Conference on Transportation Research (WCTR), Journal of Tourism Management, Transportmetrica A: Transport Science, Omega: The International Journal of Management Science เป็นต้น (2550 – ปัจจุบัน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ (2557– ปัจจุบัน)
 • Post-doctoral Research Associate: Centre for Transport Studies, Imperial College London, London, United Kingdom (2553 – 2556)
 • Research Assistant: Centre for Transport Studies, Imperial College London, London, United Kingdom (2552)
 • CTS Seminar Organiser: Centre for Transport Studies, Imperial College London, London, United Kingdom (2548-2550)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน: ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค (ภาคเหนือที่ 1), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, เชียงใหม่, ประเทศไทย (2545 – 2546)
 • ผู้ช่วยวิจัย: ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค(ภาคเหนือที่ 1), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, เชียงใหม่, ประเทศไทย (2543 – 2545)