Civil Engineering CMU

ณรงค์ ศรีวิชัย

ณรงค์ ศรีวิชัย
Narong Srivichai
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 205
ติดต่อ:
อาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้อง 07-104
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่