Civil Engineering CMU

อ.ดร. นที สุริยานนท์

ดร. นที สุริยานนท์
Natee Suriyanon, Ph.D.
อาจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

การศึกษา

 • ปริญญาเอก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Doctor of Philosophy (Civil Engineering) (2547-2552)
 • ปริญญาโท - The University of Michigan, Ann Arbor - Master of Engineering (Construction Engineering and Management) (2540-2541)
 • ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับสอง (2535-2539)

ผลงานวิชาการที่คัดมา

ผลงานตำราที่ตีพิมพ์

 1. วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร, วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ และ นที สุริยานนท์ (2556), เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง, มาตรฐาน ว.ส.ท. 10115-56, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, มีนาคม 2556, ISBN: 978-974-7197-80-8. 2) จิ
 2. รวัฒน์ ดำริห์อนันต์, วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา, ธีระพงษ์ ชิรวานิช, พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์ (2545). แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม, มาตรฐาน ว.ส.ท. 1012-40, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1, ตุลาคม 2545, ISBN: 974-90756-3-3.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 1. 1) Suriyanon N., & Sutheerawatthana, P. (in press). Relationship between demographic characteristics and psychosocial working conditions of construction workers in housing projects. International Journal of Construction Supply Chain Management. [Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), and Google Scholar.]
 2. Chovichien, V., & Suriyanon, N. (2011). Attitudes of People in the Thai Construction Industry Sector on Issues Related to Delay in the Approval of Submittals. Journal of Construction in Developing Countries, 16(1), 41-67. [Scopus, ASEAN Citation Index (ACI), EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ProQuest, Genamics, JournalSeek and Google Scholar.]
 3. Suriyanon, N., & Chovichien, V. (2009). Applying Conjoint Analysis to Study Attitude of Thai Government Organizations. The Australasian Journal of Construction Economics and Building, 9(1), 45-54. [Scopus, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Google Scholar.]
 4. Suriyanon, N. & Chovichien, V. (2009). A study on attitude of Thai contractors towards the restrictions of their rights to claim compensation for unfavorable effects from undesirable events. International Journal of Construction Project Management, 1(2), 191-208.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 1. วีระ กลั่นซ้าย และนที สุริยานนท์ (in press), อัตรากำไรที่ต้องการของผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน และความสำคัญของเงื่อนไขการว่าจ้าง. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 33(2), 25-41. [ฐานข้อมูล TCI]
 2. ศุภชัย ยอดสวัสดิ์ และนที สุริยานนท์ (2565), ระดับความเครียดของบุคคลากรสายงานวิศวกรรมโยธา ในโครงการกอสรางถนน ของประเทศไทย. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 33(1), 9-22. [ฐานข้อมูล TCI]
 3. เฉลียว กล้าหาญ และนที สุริยานนท์ (2564), ลำดับความสำคัญและมูลค่าของเงื่อนไขการว่าจ้างซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับงานของผู้รับเหมาค่าแรงงานทาสีโครงการบ้านจัดสรร. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 32(1), 21-36. [ฐานข้อมูล TCI]
 4. นที สุริยานนท์ และวัชริศ พันธ์ศรี (2563), การวิเคราะห์จัดกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านตามการจัดสรรทรัพยากรการเงิน, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, 17(2), 129-139. [ฐานข้อมูล TCI]
 5. นที สุริยานนท์ และพูนพัชรี จิตต์จำนงค์ (2563). มุมมองของวิศวกรไทย ต่อมูลค่าของการตอบแทนต่าง ๆ สำหรับการไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่(CLMV). วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 31(3), 63-78. [ฐานข้อมูล TCI]
 6. นที สุริยานนท์ นคร สุริยานนท์ และวนิดาสุริยานนท์ (2563), สภาพจิตสังคมในการทำงานของแรงงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2), 12-29. [ฐานข้อมูล TCI]
 7. วัชริศ พันธ์ศรี และ นที สุริยานนท์ (2562), อัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20 (2), 1-16. [ฐานข้อมูล TCI]
 8. พูนพัชรี จิตต์จำนงค์ และ นที สุริยานนท์ (2562). อัตราเบี้ยเลี้ยงและอรรถประโยชน์ของผลตอบแทนสำหรับการไป ปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ของวิศวกรไทย. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 30(3), 105-119. [ฐานข้อมูล TCI]
 9. นที สุริยานนท์ และ พิทยาพล มะหิน (2562). แบบจำลองพยากรณ์จำแนกกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรรตามอัตราทำงานแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1), 103-112. [ฐานข้อมูล TCI]
 10. พิทยาพล มะหิน และ นที สุริยานนท์ (2561). การพยากรณ์จำแนกกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรตามอัตราการทำงานแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(1), 53-62. [ฐานข้อมูล TCI]
 11. นที สุริยานนท์ (2544). ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน: อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์”, วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 14, ฉบับที่ 42, หน้า 35-43, ธันวาคม 2543 – มีนาคม 2544. [ฐานข้อมูล TCI]
 12. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา (2544). ระบบควบคุมต้นทุน: การออกแบบฐานข้อมูลระบบควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้าง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9 (3), 24-32. [ฐานข้อมูล TCI]
 13. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์ (2544). ความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบตามกฎหมายของฝ่ายต่างๆในงานก่อสร้าง. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 9(2), 40-45. [ฐานข้อมูล TCI]
 14. นที สุริยานนท์ (2543). การวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างอย่างละเอียด. วิศวกรรมสาร ม.ข., 27(2), 35-45. [ฐานข้อมูล TCI] 15) พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์ (2543), สัญญาก่อสร้าง: ขั้นตอนการยุติข้อพิพาทเรื่องการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จ, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10(2), 51-58, [ฐานข้อมูล TCI]

ตัวอย่างบทความวิชาการทางด้าน กฎหมายและสัญญา ที่ตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ

 1. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “การเลิกสัญญา: สิทธิเลิกสัญญา”, โยธาสาร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, หน้า 13-18, เมษายน – มิถุนายน 2543.
 2. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อความชำรุดบกพร่องของผลงาน”, โยธาสาร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, หน้า 19-24, ตุลาคม – ธันวาคม 2543.
 3. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “สิทธิที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างพึงได้รับ” วิศวกรรมสาร, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, หน้า 66-70, มีนาคม 2544.
 4. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “การเลิกสัญญา: ผลของการเลิกสัญญา”, โยธาสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 32-37, เมษายน – มิถุนายน 2544.
 5. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “วิธีการระงับข้อพิพาทในงานจ้างเหมาก่อสร้าง (ตอนที่ 1)”, ข่าวช่าง, ปีที่ 29, ฉบับที่ 349, หน้า 79 – 81, มิถุนายน 2544. 
 6. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “ความรับผิดของผู้ว่าจ้างต่อการกระทำของผู้รับจ้าง”, โยธาสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 24-27,กรกฎาคม – กันยายน 2544. 
 7. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “ข้อกฎหมายที่นายจ้างพึงสังวรก่อนการบอกเลิกจ้าง”, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 54, ฉบับที่ 8, หน้า 101-106, สิงหาคม 2544.
 8. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง: กรณีงานเสาเข็ม”, โยธาสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, หน้า 36-42, ตุลาคม – ธันวาคม 2544.
 9. นที สุริยานนท์, พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ ธีระพงษ์ ชิรวานิช, “กิจการร่วมค้า: ภาระภาษีและขอบเขตความรับผิด”, โยธาสาร,ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 22-25, มกราคม – มีนาคม 2545.
 10. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “สิทธิยึดหน่วง”, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, หน้า 94-97, พฤษภาคม 2545.
 11. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “ความรับผิดของนายจ้างต่อการกระทำของลูกจ้าง”, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 7, หน้า 66-69, กรกฎาคม 2545.
 12. นที สุริยานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, “บุริมสิทธิในมูลจ้างทำของ”, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 8, หน้า 99-102, สิงหาคม 2545.
 13. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “ประเภทของความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบตามกฎหมายในงานก่อสร้าง”, โยธาสาร, ปีที่13, ฉบับที่ 1, หน้า 30-35, มกราคม – มีนาคม 2544.
 14. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “ความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบตามกฎหมายของฝ่ายต่างๆในงานก่อสร้าง”, วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 40-45, สิงหาคม 2544.
 15. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “สิทธิเลิกสัญญาที่เกิดจากข้อตกลงในสัญญา”, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, หน้า 94-98, ตุลาคม 2544.
 16. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “มูลเหตุของการชดใช้ค่าเสียหายในสัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาก่อสร้างของ ว.ส.ท.”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 359, หน้า 65 – 67, เมษายน 2545.
 17. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “มูลเหตุการเพิ่ม/ลดของราคางานตามสัญญา ในสัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาก่อสร้างของ ว.ส.ท.”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 360, หน้า 40 – 42, พฤษภาคม 2545.
 18. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “เหตุสุดวิสัยในงานก่อสร้าง”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 361, หน้า 36 – 39, มิถุนายน 2545.
 19. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “เหตุสุดวิสัยในงานก่อสร้างในทางปฏิบัติ”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 362, หน้า 43 – 45, กรกฎาคม 2545.
 20. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างในงานก่อสร้าง”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 363, หน้า 40 – 42, สิงหาคม 2545.
 21. พิชญ์ สุธีรวรรธนา และ นที สุริยานนท์, “เหตุเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย”, ข่าวช่าง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 364, หน้า 39 – 42, กันยายน 2545.

ฐานข้อมูลนักวิจัย