Civil Engineering CMU

ณัฐธิชา ทองหลอม

ณัฐธิชา ทองหลอม
Natticha Tonglom
พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล: uzamijung@hotmail.com
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 300
ติดต่อ:
สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (05-202)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • งานบริหารและธุรการ
  • งานทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา)
  • งานทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
  • งานทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ)
  • งานทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา)
  • งานทดสอบวัสดุ