Civil Engineering CMU

อ. ไพศาล จั่วทอง

ไพศาล จั่วทอง
Paisan Jourtong
อาจารย์
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 103
ติดต่อ:
อาคารวิศวกรรมสำรวจ ห้อง 08-204
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

  • ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ ประเทศไทย

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยของอาจารย์ไพศาลมุ่งเน้นไปเชิงวัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผสมผสานกับความรู้ในเชิงวิศวกรรม

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ในข่าว