Civil Engineering CMU

รศ. พิชัย บุณยะกาญจน

พิชัย บุณยะกาญจน
Pichai Boonyakanjana
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

ฐานข้อมูลนักวิจัย

วัน เดือน ปี เกิด

2 พฤษภาคม 2479

สถานที่เกิด

อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา

 1. ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนปทุมวัน กท.ม และโรงเรียนประชาบาลวัดภาชี อยุธยา
 2. ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กท.ม
 3. ระดับอุดมศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กท.ม
 4. ระดับบัณฑิตศึกษา
  1. AIT (เดิม SEATO Graduate School of Engineering)
  2. Colorado State University, Colorado, USA.
  3. Southampton University, Southampton, UK.

ปริญญาที่ได้รับ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Eng (Hydraulics)
 • M.Sc (Irrigation)

ประวัติการทำงาน

 1. รับราชการในกองทัพอากาศ ได้รับพระราชทานยศว่าที่เรืออากาศตรี
 2. ทำงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 3. เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิสวกรรมศาสตร์ สปอ
 4. โอนมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2539
 6. เป็นอาจารย์พิเศษ :
  1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากปี พ.ศ. 2539
  2. สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ตำแหน่งทางวิชาการ

 1. อาจารย์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 3. รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ

 • การเรียบเรียงตำราเรียน
  1. พิชัย บุณยะกาญจน: "คู่มือปฏิบัติการทดลองทางชลศาสตร์"
  2. พิชัย บุณยะกาญจน: "ชลศาสตร์" - ทฤษฎี
  3. พิชัย บุณยะกาญจน: "อุทกวิทยา"
  4. พิชัย บุณยะกาญจน: "วิศวกรรมแหล่งน้ำ"
  5. พิชัย บุณยะกาญจน: "วิศวกรรมชลศาสตร์"
  6. พิชัย บุณยะกาญจน: "การระบายน้ำ"
  7. พิชัย บุณยะกาญจน: "ภัยพิบัติธรรมชาติ"
  8. พิชัย บุณยะกาญจน: "ชลศาสตร์" - ตัวอย่างและโจทย์แบบฝึกหัด