Civil Engineering CMU

รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
Pitiwat Wattanachai
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง
รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (STeP)
อีเมล: pitiwat@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 121
ติดต่อ:
อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ห้อง 05-208E
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ ประเทศไทย
 • ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ ประเทศไทย
 • ปริญญาเอก - Ph.D. Tokyo Institute of Technology, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

งานวิจัยที่สนใจ

 1. The production of shrinkage compensating cement for construction works, The Board of Investment of Thailand, 2009
 2. Utilization of Synthetic Gypsum: FGD-gypsum and Phosphogypsum in the Production of Cementitious Materials Used as Construction Materials; Gypsum Board, 2009
 3. A study on chloride ion diffusivity of porous aggregate concrete and improvement method, 2008
 4. Influence of ITZ around Aggregates on Chloride Ion Diffusivity of Concrete
 5. Influence of Curing Conditions on the Properties of Mae Moh Fly Ash Mortar at Surface and Interior
 6. Study on Applicability of Steel Slag Hydrated Matrix to Steel Reinforced Members under Marine Environment
 7. Study on Properties of Concrete Using Low Quality Coarse Aggregate  from Circum-Pacific
 8. Comparison of Metals Leaching from Mortar with Mae Moh and Calaca Bottom Ashes as Sand Replacement
 9. Fundamental Study on Influence of Aggregate Size on Thickness and Chloride Ion Diffusivity of ITZ in Concrete
 10. Effect of Super Retarder Agent on Corrosion of Reinforcing Steel Bar in Concrete with Cold-Joint 

วิทยากรรับเชิญ

 • สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบบำรุงรักษาและแนวทางแก้ไขความเสียหายของอาคารเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26 สิงหาคม 2554.

ผลงานวิชาการที่คัดมา

ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 

 1. N. Otsuki, T. Nishida, P. Wattanachai, K. Chin, Influence of ITZ Around Aggregates on Chloride Ion Diffusivity of Concrete,Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 55, No. 10, pp. 899-904, Oct. 2006 
 2. P. Wattanachai, N. Otsuki, T. Saito, and T. Nishida, A study on chloride ion diffusivity of porous aggregate concrete and improvement method, Japan Society of Civil Engineers, Journal of Materials, Concrete Structures and Pavements.
 3. N. Otsuki, P. Wattanachai, T. Nishida, K. Chin, Influence of ITZ Around Aggregates on Chloride Ion Diffusivity of Concrete, American Concrete Institute Materials Journal.
 4. 大即信明, 浮島文香, 木村智成, 西田孝弘,Pitiwat Wattanachai, 海洋環境下における鉄鋼スラグ水和固化体のRC 部材への適用可能性に関する研究, 土木学会論文集E, Vol. 64, No. 1, pp. 186-196, 2008

งานนำเสนอในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 1. จุฑาภรณ์ ผลิตัน, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย และ อนิรุทธ์ ธงไชย, การใช้กากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่มในสารเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติดินโดยวิธีทางเคมี, เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MAT-7, อุดรธานี, 9 - 11 พฤษภาคม 2555
 2. โชติกาญจน์ ราชกรม และ ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, การวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นบนโบราณสถานเพื่อการบูรณะซ่อมแซม, เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MAT-13, อุดรธานี, 9 - 11 พฤษภาคม 2555
 3. ณัฐวัฒน์ วิทิตปริวรรต และ ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, ผลของการใช้เศษคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำเป็นวัสดุบ่มภายในต่อกำลังอัดของคอนกรีต, เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MAT-7, อุดรธานี, 9 - 11 พฤษภาคม 2555
 4. พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย และ อนิรุทธ์ ธงไชย,  การใช้จีโอกริดไม้ไผ่ในการเสริมกำลังดินระยะสั้น, เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า GTE-19, อุดรธานี, 9 - 11 พฤษภาคม 2555
 5. R. Wangsa, J. Wongsiriworakul, N. Mungpayabal, T. Pipatpongsa And P. Wattanachai, RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF MAE MOH CLAY SEAM MEASURED BY MULTIPLE REVERSAL DIRECT SHEAR BOX TEST UNDER CONSTANT LOAD, เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า GTE-12, อุดรธานี, 9 - 11 พฤษภาคม 2555
 6. W. Promthada, P. Wattanachai, K. Pathanukom, Image Analysis for Displacement of Existing Structures, The 16th National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, STR0110, p.275, CD-ROM(13 pages)
 7. P. Rodvinij, A. Thongchai, P. Wattanachai, Slope Stability Improvement In Inpit Dump Area By Using By-product Meterials From Mae Moh Power Plant, The 16 National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, MAT0087, p.207, CD-ROM(11 pages)
 8. P. Chanachompu, P. Wattachai, Effect of Calcium Sulfoaluminate on Shrinkage-Compensating Mortar, The 16th National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, MAT0086, p.206, CD-ROM(9 pages)
 9. P. Nissapha, P.  Wattanachai, Application of Magnesium as Admixture for Patching Repair Mortar, The 16th National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, MAT0085, p.205, CD-ROM(10 pages) 
 10. S. Sathorn, P. Wattanachai, Effect of Commercial Grade Limestone Powder and Expansive Additive of Self Leveling Mortar in Compressive Strength and Workability,The 16th National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, MAT0084, p.204, CD-ROM(9 pages)
 11. B. Jiwdet, P. Wattanachai, Prediction of Initial Natural Deterioration of Historical Brick Masonry Structures by Acceleration Test Using Sulfuric Acid, The 6th Annual Concrete Conference, Thailand Concrete Association, MAT-01, p.15-20, October 2010, Thailand. 
 12. T. Pipatpongsa, S. Heng, P. Doncommul, N. Mungpayabal and P. Wattanachai, Shear strength parameters of clay seam placed between underburden layers of rock masses in the Mae Moh open-pit mine, The 15th National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, GTE61, p.136, CD-ROM(8 pages)
 13. M.H. Khosravi, T. Pipatpongsa, C. Leelasukseree and P. Wattanachai, Failure mechanisms in arched excavation of sloped earth using model test, Geo-Kanto2009, pp.241-246, The Japanese Geotechnical Society, 12 November 2009, Tochigi, Japan.
 14. T. Pipatpongsa, H. Sokbil, P. Wattanachai and S. Likitlersuang, Stress Distributions in Storage Silo under Uniform Vertical Pressure, Proceeding of the 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, November 2009, Chiang Mai, Thailand.  
 15. P. Wattanachai, N. Otsuki, T. Saito, R. Wongjiraphat, Influence of Curing Conditions on the Properties of Mae Moh Fly Ash Mortar at Surface and Interior, Proceeding of the 6 Regional Symposium on Infrastructure Development, January 2009, Bangkok, Thailand.
 16. P. Wattanachai, N. Otsuki, T. Saito, The effect of curing temperature on the minute strength and chloride ion diffusivity of mortar with Mae Moh fly ash, Proceeding of the Ninth Spring Meeting of Japan Society of International Development, June 2008, Tokyo, Japan. 
 17. T. Kimura, N. Otsuki, P. Wattanachai, T. Nishida, Study on Applicability of Steel Slag Hydrated Matrix to Steel Reinforced Members under Marine Environment, Proceeding of 32nd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES, August 2007, Singapore. 
 18. P. Wattanachai, N. Otsuki, R. Wongjeeraphat, T. Nishida, Effect of Curing Condition on Strength and Chloride Ion Diffusion at Surface and Interior of Mortar with Mae Moh Fly Ash, Proceeding of the 9th International Summer Symposium JSCE, September 2007, Yokohama, Japan. 
 19. T. Nishida, N. Otsuki, P. Wattanachai, K. Chin, Study on Chloride Ion Diffusivity of ITZ around Aggregates in Concrete, Proceeding of tenth International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures,October 2006, Hong Kong, China. 
 20. Takahiro Nishida, Nobuaki Otsuki, Jyunji Yokokura, Pitiwat Wattanachai, Wanchai Yodsudjai, Ryosuke Onitsuka, Study on Properties of Concrete Using Low Quality Coarse Aggregate  from Circum-Pacific,  Proceedings of the second ACF International Conference, November 2006, Bali, Indonesia. 
 21. P. Suwanvitaya, P. Wattanachai, and N. Otsuki, Comparison of Metals Leaching from Mortar with Mae Moh and Calaca Bottom Ashes as Sand Replacement, Proceeding of the Fifth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID5), December 2006, Manila, Philippines.
 22. P. Wattanachai, N. Otsuki, T. Nishida, K. Chin, Fundamental Study on Influence of Aggregate Size on Thickness and Chloride Ion Diffusivity of ITZ in Concrete, Proceeding of the Seventh International Summer Symposium JSCE,Vol.7,pp.255-258,2005, Tokyo, Japan. 

ฐานข้อมูลนักวิจัย

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. การประยุกต์ใช้เศษอิฐมวลเบาเป็นมวลรวมเพื่อใช้สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาโครงการ 9เดือน งบประมาณของโครงการ 695,288 บาท
 2. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของการทำเหมืองแร่ดีบุกภาคใต้ ระยะเวลาโครงการ 4เดือน งบประมาณของโครงการ 300,000 บาท
 3. การนำหินน้ำมันมาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ระยะเวลาโครงการ 11เดือน งบประมาณของโครงการ 100,000 บาท
 4. สูตรปูนทรายสำเร็จรูป (มอร์ต้า) ปรับระดับตัวเอง (Self-leveling Mortar) ระยะเวลาโครงการ 12เดือน  งบประมาณของโครงการ 903,766 บาท

ผู้ร่วมวิจัย

 1. โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ระยะเวลาโครงการ 5เดือน  งบประมาณของโครงการ 300,000 บาท
 2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม   โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาโครงการ 12เดือน  งบประมาณของโครงการ 6,476,000 บาท
 3. โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ใน เชิงอุตสาหกรรม    ระยะเวลาโครงการ 8เดือน  งบประมาณของโครงการ 2,500,000 บาท
 4. โครงการเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุด และการเพิ่มกำลังค้ำยัน สำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1  
 5. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
 6. โครงการวัสดุและระบบก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์

 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ - http://step.cmu.ac.th/