Civil Engineering CMU

ประสิทธิ์ คำดวงดาว

ประสิทธิ์ คำดวงดาว
Prasit Kamduangdao
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา ห้อง 17-107
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่