Civil Engineering CMU

เสน่ห์ แก้วพงค์ธิ

เสน่ห์ แก้วพงค์ธิ
Saneh Kaewphongthi
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา ห้อง 17-107
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่