Civil Engineering CMU

รศ.ดร. ธนพร สุปริยศิลป์

ดร. ธนพร สุปริยศิลป์
Thanaporn Supriyasilp, Ph.D.
รองศาสตราจารย์
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
อีเมล: thanaporn@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 107
ติดต่อ:
อาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้อง 07-205
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • ปริญญาเอก  ด้านวิศวกรรมโยธา  สาขา water resource engineering  จาก University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2546)
 • ปริญญาโท ด้าน Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure จาก  Royal Institute of Technology, Stockholm ประเทศ สวีเดน (พ.ศ. 2542)
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม))  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (พ.ศ. 2540)

 

งานวิจัยที่สนใจ

งานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าธรรมเนียมป้อนไฟและส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังน้ำ  ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2555  ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี  ตั้งแต่ 20 เมษายน 2555 ถึง 19  เมษายน 2556
 • ผู้อำนวยการโครงการ (Director of project) ของโครงการ Trade standard compliance and innovations for agri-food supply chains in Thailand and neighboring country โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Union 80%  โดยเริ่มดำเนินการกุมภาพันธ์ 2554 ระยะเวลา 26 เดือน  
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 2

งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในช่วงปี 2554

 • หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำและการจัดการเครือข่าย โครงการเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายจัดการภัยธรรมชาติน้ำท่วมดินถล่ม  งบจังหวัดน่านปีงบประมาณ 2553  ภายใต้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 360 วัน  ตั้งแต่  30 สิงหาคม 2553 ถึง 24 สิงหาคม 2554
 • ผู้ร่วมวิจัย  โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม   ภายใต้แผนงานวิจัยศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม  ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2554  ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี  ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2553 ถึง 2 พฤษภาคม 2554

 

ผลงานวิชาการที่คัดมา

 1. ธนพร  สุปริยศิลป์ และ  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ.  (2553).  การศึกษาศักยภาพพลังน้ำในลุ่มน้ำปิงและกฎหมายป่าไม้.  TRF Energy Policy Bulletin  ฉบับ ศักยภาพน้ำ...เพื่อการผลิต Vol. 1 March 2010. วารสารฉบับพิเศษด้านนโยบาย    โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน้า 9-11.
 2. C. Thepprasit, K. Pongput, and T. Supriyasilp.  (2009).  Reference Evapotranspiration Trend Analysis in the Upper Chao Phraya River Basin.  Thai Journal of Agricultural Science Volume 42 No. 4, pp. 201-211.
 3. Thanaporn Supriyasilp, Kobkiat Pongput, and Challenge Robkob.  (2011).  Small Hydropower Development and Legal Limitations in Thailand.  World Renewable Energy Congress 2011-Sweden, Linkoping, Sweden 8-13 May 2011.
 4. ธนพร  สุปริยศิลป์ และ  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ.  (2554).  การประยุกต์ดัชนีฤดูกาลในการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดปริมาณน้ำท่าน้อยที่สุด  กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านส่วนบน.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำครั้งที่ 4  " การจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความไม่แน่นอน "  " การบริหารจัดการน้ำภายใต้ความเสี่ยงภัยพิบัติและความไม่แน่นอนของข้อมูล "  ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554  ณ Grand Pacific Sovereign Resort & Spa ชะอำ, เพชรบุรี
 5. ชัชวาลย์ ทักษอุดม ธนพร  สุปริยศิลป์  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ  ธนะ  บุญญสิริกูล  สุรีย์  บุญญานุพงศ์  วรินทร บุญยิ่ง  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน  ธนัช กนกเทศ.  และสุทธิชัย ศิรินวล. (2554). การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำยม.  จดหมายข่าว วช.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 34  ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554, ISSN: 1905-1662.
 6. Supriyasilp T., (2004), “Calibration Evaluation and Sampling Strategies for Water Quality Modeling Applying Reliability-Based Approach”, Computational Methods in Water Resources, XV International Conference, Chaple Hill, North Carolina, U.S.A.
 7. Thiengburanathum P., Chatsirikul U., and Supriyasilp T., (2004), “Rapid Production Strategies: Using Flow Synchronization for Modular Construction Systems”, Proc. of the 9th National Convention on Civil Engineering, Petchburi, Thailand, Vol.3, CEM158-CEM161.
 8. American Society of Civil Engineers (ASCE) International Conference on Environmental Engineering, Niagara Falls, Ontario, Canada.

ฐานข้อมูลนักวิจัย