Civil Engineering CMU

“การประยุกต์ใช้ปัญหาการเติมเต็มเชิงเส้นตรงในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของคานบนฐานรากยืดหยุ่นที่ไม่รับแรงดึง”

Title“การประยุกต์ใช้ปัญหาการเติมเต็มเชิงเส้นตรงในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของคานบนฐานรากยืดหยุ่นที่ไม่รับแรงดึง”
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
Authorsด่านพิทักษ, ไกรฤทธิ์, เหลืองวิชชเจริญ สสิกรณ์, & พิชยาพันธ์ ปรีดา
Journalการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13
Issueวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
Pagination229-234